Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta, ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowo zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji wraz ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki. Wyemitowane akcje IMS S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu, w związku z tym liczba akcji posiadanych przez wymienionych poniżej Akcjonariuszy jest równa liczbie głosów z nich wynikających.

W dniu 21 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zarejestrował umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie jej kapitału zakładowego. Umorzeniu podlegało 1.627.068 akcji własnych Spółki skupionych przez Emitenta w latach 2017 – 2018. Szczegółowy opis umorzenia akcji znajduje się w Zmiany liczby akcji Spółki w trakcie 2018 roku. Obecnie liczba akcji wynosi 31.872.831. Spółka na 25 kwietnia 2019 r. dokonała przeliczenia udziału poszczególnych Akcjonariuszy, co spowodowało procentowe zmiany udziałów w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZ w stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 r.

SKŁAD AKCJONARIATU   Stan na - 31 grudnia 2018 r. Stan na 25 kwietnia 2019 r. Zmiana w okresie 31.12.2018 r. – 25.04.2019 r.
liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ
Akcje kontrolowane przez osoby nadzorujące * Właściciel prawny akcji            
Artur G. Czeszejko-Sochacki Cacheman Limited 3 354 973 10,01% 3 354 973 10,53% - 0,52%
Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki 320 000 0,96% 320 000 1,00% - 0,04%
Jarosław Dominiak Jarosław Dominiak 114 101 0,34% 114 101 0,36% - 0,02%
Jarosław Parczewski Jarosław Parczewski 25 000 0,07% 25 000 0,08% - 0,01%
Andrzej Chajec Andrzej Chajec 5 525 0,02% - - (5 525) (0,02%)
 SUMA   3 819 599 11,40% 3 814 074 11,97% (5 525) 0,57%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające * Właściciel prawny akcji            
Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz 6 158 820 18,38% 6 158 820 19,32% - 0,94%
Michał Kornacki Michał Kornacki 5 874 784 17,54% 5 874 784 18,43% - 0,89%
Michał Kornacki Milena Kornacka 65 000 0,19% 65 000 0,20% - 0,01%
Piotr Bielawski Piotr Bielawski 770 000 2,30% 770 000 2,42% - 0,12%
Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński 357 305 1,07% 285 543 0,90% (71 762) (0,17%)
 SUMA   13 225 909 39,48% 13 154 147 41,27% (71 762) 1,79%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego Właściciel prawny akcji            
Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** 4 233 164 12,64% 4 233 164 13,28% - 0,64%
Paweł Przetacznik* Paweł Przetacznik 2 243 284 6,70% 2 243 284 7,04% - 0,34%
 SUMA   6 476 448 19,34% 6 476 448 20,32% - 0,98%
IMS S.A. (Akcje własne) *** IMS S.A. (Akcje własne) *** 1 660 130 4,96% 143 219 0,45% (1 516 911) (4,51%)
Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze 8 317 813 24,82% 8 284 943 25,99% (32 870) 1,17%
 SUMA AKCJONARIATU   33 499 899 100% 31 872 831 100% (1 627 068) -

*zgodnie z oświadczeniami złożonymi w dniach 11 – 24 kwietnia 2019 r.
** zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta
*** zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

Emitent informuje, iż na 25 kwietnia 2019 roku nie ma wiedzy o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.

Wykres: Struktura akcjonariatu na 25 kwietnia 2019 r.