Sytuacja majątkowa Grupy


Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 i 2017 roku

 

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Aktywa trwałe, w tym:

27 560

14 068

Wartość firmy

10 540

2 446

Rzeczowe aktywa trwałe

12 629

10 429

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

648

486

Aktywa obrotowe, w tym:

20 935

23 758

Zapasy

3 577

2 822

Należności z tytułu dostaw i usług

15 183

12 953

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

641

7 023

Rozliczenia międzyokresowe

992

752

Aktywa razem

48 495

37 826

Kapitał własny

18 234

20 735

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

13 654

5 958

Zobowiązania z tytułu leasingu

5 650

5 145

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

1 139

-

Zobowiązania z tytułu umowy inwestycyjnej dot. nabycia spółki APR Sp. z o.o.

5 450

-

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

1 177

793

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

16 607

11 133

Zobowiązania z tytułu leasingu

2 992

2 479

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

937

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

6 747

5 358

Rozliczenia międzyokresowe bierne

2 854

1 941

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

1 451

257

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków

403

516

Rezerwy na zobowiązania

211

184

Wybrane dane ze Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 i 2017 roku

 

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

14 502

9 542

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:

(4 842)

(527)

Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych

(1 102)

(579)

Nabycie udziałów APR Sp. z o.o.

(3 789)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej,

w tym:

(16 095)

(8 848)

Wypłata dywidendy

(7 905)

(4 020)

Nabycie akcji własnych

(4 026)

(1 965)

Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami

(3 504)

(2 956)

Przepływy pieniężne netto

(6 435)

167

Środki pieniężne na początek okresu

7 023

6 856

Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia
APR Sp. z o.o.

53

-

Środki pieniężne na koniec okresu

641

7 023

powrót

Zarządzanie zasobami finansowymi

W strukturze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2018 roku w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2017 r. zauważalny jest wzrost poziomu należności z tytułu dostaw i usług (wzrost o 17%) oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wzrost o 26%). Ze względu na sezonowość sprzedaży zauważalną w segmencie usług reklamowych audio i wideo (okres zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży powoduje wzrost sprzedaży ww. usług reklamowych w IV kwartale) stan należności na ostatni dzień roku jest wysoki. Na koniec 2018 roku stanowi 31% sumy aktywów. Należności wygenerowane przez przychody grudnia regulowane są w pierwszym kwartale kolejnego roku i po pierwszym kwartale kolejnego roku poziom należności (wraz z należnościami powstałymi z tytułu sprzedaży kolejnego roku) kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym zwykle 20% sumy aktywów. Zauważalny jest także znaczący spadek środków pieniężnych (o 6,4 mln PLN). Sytuacja taka jest głównie wynikiem:

  1. wypłaty przez IMS S.A. dywidendy w dniu 27 czerwca 2018 r. w wysokości 7.905 tys. PLN;
  2. prowadzonych przez IMS S.A. w 2018 roku skupów akcji własnych – łączny wydatek to 4.031 tys. PLN;
  3. nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. – wydatek w 2018 roku wyniósł 3.789 tys. PLN.

Nabycie Spółki APR spowodowało także wzrost wartości wartości firmy o 8.094 tys. PLN oraz powstanie zobowiązania długoterminowego w kwocie 5.450 tys. PLN z tytułu zawartej umowy inwestycyjnej.

Na 31 grudnia 2018 roku Grupa posiada pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz nie występują zagrożenia niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Dowodem bardzo dobrej sytuacji płynnościowej jest m.in. rekomendowana przez Zarząd IMS S.A. Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłata dywidendy za rok 2018 w wysokości 19 gr na akcję. Posiadane możliwości finansowe zapewniają realizację zamierzeń inwestycyjnych, głównie związanych z bieżącą działalnością operacyjną i nakładami na środki trwałe (audio, wideo i aromaboxy). Należy wspomnieć, że większość tych inwestycji finansowana jest w drodze leasingu. Emitent  bierze pod uwagę możliwość zwiększenia zadłużenia i/lub emisji akcji, głównie w przypadku potencjalnej akwizycji podmiotów z branży.

powrót

Inwestycje

Tabela: Nakłady Grupy Kapitałowej IMS na przyjęte do użytkowania aktywa trwałe i wartości niematerialne w latach 2018-2017

Rok

Urządzenia do usługi
audiomarketingu

Urządzenia do usługi
wideomarketingu

Urządzenia do usługi
aromamarketingu

Samochody

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne

Inwestycje łącznie

2018

1 141

969

1 075

272

665

802

4 924

2017

955

529

884

164

574

17

3 122

 

Nakłady inwestycyjne

2018

2017

Sfinansowane ze środków własnych

1 382

589

Sfinansowane poprzez leasing

3 542

2 533

RAZEM

4 924

3 122

Grupa świadczy swoje usługi na urządzeniach produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o. (mediabox i wideobox, lokalizatory, rabatomaty) oraz na urządzeniach zakupywanych od firm zewnętrznych: aromabox oraz monitory do usługi Digital Signage. Urządzenia w trakcie eksploatacji oraz w związku ze zmianami technologicznymi muszą podlegać sukcesywnej wymianie. Grupa ponosi w związku z tym nakłady inwestycyjne wynikające nie tylko ze wzrostu liczby lokalizacji, w których świadczone są usługi, ale związane również z wymianą sprzętu.

powrót