Informacje dotyczące segmentów działalności

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

 1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
 2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
 3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu jednostki dominującej i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd jednostki dominującej monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów.

Do przychodów segmentu nie zalicza się:

 • przychodów z tytułu dywidend;
 • pozostałych, niewymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do poszczególnych segmentów nie jest możliwe.

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach danego segmentu dające się zakwalifikować do danego segmentu.

Do kosztów segmentu nie zalicza się:

 • kosztów ogólnych nie dających się zakwalifikować do danego segmentu;
 • pozostałych, niewymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do danego segmentu nie jest możliwe.

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu.

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług. Od 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie prezentacji segmentów. Dotyczy to prezentowanego dotychczas segmentu „Digital Signage”, z którego zostały wydzielone usługi reklamowe wideo, które to z kolei, po wydzieleniu, zostały przeniesione do dotychczasowego segmentu „Usługi reklamowe audio” tworząc w ten sposób segment „Usługi reklamowe audio i wideo”. W nowym segmencie „Systemy Digital Signage” prezentowana jest sprzedaż systemów galeryjnych Digital Signage, lokalizatorów, rabatomatów i innych urządzeń Digital Signage. Reklasyfikowana wartość przychodów reklamowych wideo w 2017 r. – dla zachowania porównywalności - to kwota 6.107 tys. PLN.  Zmiana prezentacji ma na celu pokazanie całości sprzedaży usług reklamowych i jej zmian w kolejnych okresach.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

 • Abonamenty audio i wideo;
 • Abonamenty aroma;
 • Usługi reklamowe audio i wideo;
 • Systemy Digital Signage;
 • Eventy.

Podział dotyczący obszarów geograficznych przeprowadzono opierając się na kryterium lokalizacji geograficznej klientów. Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje podział przychodów ze sprzedaży uwzględniający strukturę geograficzną.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.

Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.

Polska

50 301

46 226

Zagranica

2 394

1 828

Przychody netto ze sprzedaży

52 695

48 054

Szczegółowy opis rynków zagranicznych na których działa Grupa IMS został zaprezentowany w zakładce Dane finansowe.

W 2018 roku, jak też w 2017 roku sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekroczyła 10% ogółu sprzedaży Grupy Kapitałowej IMS.

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dla poszczególnych segmentów działalności

Okres 12 miesięcy zakończony

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio i wideo

Systemy Digital Signage*

Eventy

Pozostała sprzedaż

RAZEM

31 grudnia 2018 r.

             

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi

21 852

7 255

18 570

5 106

2 707

3 818

59 308

% w wartości ogółem

37%

12%

31%

9%

5%

6%

100%

Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów

9 812

2 962

5 868

3 260

1 887

2 638

26 427

WYNIK NA SEGMENCIE

12 040

4 293

12 702

1 846

820

1 180

32 882

rentowność segmentu

55%

59%

68%

36%

30%

31%

55%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

 

 

 

 

 

 

20 604

Eliminacje konsolidacyjne

 

 

 

 

 

 

(204)

EBIT

 

 

 

 

 

 

12 073

Wynik na działalności finansowej

 

 

 

 

 

 

(575)

Eliminacje konsolidacyjne

 

 

 

 

 

 

115

Wynik na działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

11 613

Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

2 363

Zysk netto za rok obrotowy, w tym:

 

 

 

 

 

 

9 250

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

 

 

 

 

 

9 289

.

Okres 12 miesięcy zakończony

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio i wideo

Systemy Digital Signage*

Eventy

Pozostała sprzedaż

RAZEM

31 grudnia 2017 r.

             

Przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi

19 882

6 336

15 199

4 987

3 929

3 191

53 524

% w wartości ogółem

37%

12%

28%

9%

7%

5%

100%

Koszty bezpośrednio przypisane do segmentów

8 530

3 260

5 195

2 858

2 392

2 543

24 779

WYNIK NA SEGMENCIE

11 352

3 076

10 004

2 129

1 537

647

28 744

rentowność segmentu

57%

49%

66%

43%

39%

20%

54%

Koszty operacyjne nieprzypisane do segmentów

           

19 030

Eliminacje konsolidacyjne

           

176

EBIT

           

9 890

Wynik na działalności finansowej

           

(116)

Eliminacje konsolidacyjne

           

-

Wynik na działalności gospodarczej

           

9 774

Podatek dochodowy

           

1 859

Zysk netto za rok obrotowy, w tym:

           

7 915

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

           

7 857

* W raporcie za 2018 roku, nastąpiła wcześniej opisana zmiana prezentacji segmentów. Za 2017 r. – dla zachowania porównywalności - reklasyfikacją objętych zostało 6.107 tys. PLN przychodów z tytułu usług reklamowych wideo (prezentowane są obecnie w segmencie „Usługi reklamowe audio i wideo”) oraz 2.513 tys. PLN kosztów bezpośrednich związanych z tymi przychodami

Pozostałe informacje dotyczące segmentów działalności

Okres 12 miesięcy zakończony

Abonamenty audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio i wideo

Systemy Digital Signage*

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

31 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym:

16 693

5 939

10 766

2 112

753

3 716

39 979

Wartość firmy

5 424

1 942

3 172

-

2

-

10 540

Wartości niematerialne

542

-

-

-

-

1 085

1 627

Rzeczowe aktywa trwałe

6 853

2 606

727

696

112

1 635

12 629

Należności z tytułu dostaw i usług

3 874

1 391

6 867

1 416

639

996

15 183

Amortyzacja

1 600

885

391

100

108

1 395

4 479

Przychody od klientów zewnętrznych

17 099

6 928

18 570

5 106

2 685

2 307

52 695

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

4 753

327

-

-

22

1 511

6 613

 

Okres 12 miesięcy zakończony

Abonamenty

audio i wideo

Abonamenty aroma

Usługi reklamowe audio i wideo

Systemy Digital Signage*

Eventy

Wartości nieprzypisane do wskazanych segmentów

RAZEM

31 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa segmentu sprawozdawczego, w tym:

12 316

3 904

5 587

1 832

1 003

1 883

26 525

Wartość firmy

545

316

1 546

-

39

-

2 446

Wartości niematerialne

186

-

-

-

-

511

697

Rzeczowe aktywa trwałe

5 726

2 412

953

312

142

884

10 429

Należności z tytułu dostaw i usług

5 859

1 176

3 088

1 520

822

488

12 953

Amortyzacja

1 605

808

444

75

47

588

3 567

Przychody od klientów zewnętrznych

15 906

6 036

15 199

4 987

3 719

2 207

48 054

Przychody z tytułu transakcji między segmentami

3 976

300

-

-

210

984

5 470

*W raporcie za 2018 roku, nastąpiła wcześniej opisana zmiana prezentacji segmentów. Za 2017 r. - dla zachowania porównywalności – z segmentu „Systemy Digital Signage” do segmentu „Usługi reklamowe audio i wideo” reklasyfikowane zostały następujące pozycje:

 • wartość firmy (zmiana o 1.442 tys. PLN);
 • rzeczowe aktywa trwałe (zmiana o 953 tys. PLN);
 • należności z tytułu dostaw i usług (zmiana o 2.217 tys. PLN);
 • amortyzacja (zmiana o 433 tys. PLN);
 • przychody od klientów zewnętrznych (zmiana o 6.107 tys. PLN).

powrót