Strategia rozwoju Grupy


Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:

  • Wzrost organiczny;
  • Akwizycje innych podmiotów;
  • Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Wzrost organiczny

Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma obsługiwanych przez Grupę

Usługi abonamentowe oferowane przez Grupę są stale zmieniane i udoskonalane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom rynku i klienta. Od początku działalności Grupa bazuje na usługach abonamentowych, których celem jest zbudowanie pozytywnej atmosfery miejsca sprzedaży poprzez wykorzystanie zmysłów. Modyfikacje następują także w obszarze strategii sprzedaży usług. Elementami zmieniającymi się jest polityka cenowa, sposoby argumentacji handlowej czy też dywersyfikacja usług w celu lepszego dopasowania do oczekiwań rynku.

Grupa IMS jest liderem rynku marketingu sensorycznego w Polsce, coraz skuteczniej również rozwija swoje usługi w innych krajach. Na dzień 31.12.2018 roku Grupa dostarczała swoje usługi do 17.370 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji odpowiada liczbie opłat abonamentowych). Usługi abonamentowe oparte są w większości o długoterminowe, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią rokrocznie ok. 50% przychodów Grupy (za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. stanowiły 45,6% wszystkich przychodów). 

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych audiomarketingowych i wideomarketingowych w ciągu ostatnich 5 lat

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych aroma w ciągu ostatnich 5 lat

Pozyskanie nowych segmentów rynku

Grupa ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. W roku 2019 i dalszych latach działalności, Grupa IMS rozwijać będzie dotychczasowy kierunek rozwoju polegający na implementacji usług z branży sensorycznej u swoich klientów. Rozwój polegający na implementacji kolejnych usług u klientów pozyskanych w poprzednich latach, to ciągle jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Należy jednak podkreślić, że ostatnie lata działań Grupy polegające na poszukiwaniu możliwości rozwoju usług w nowych kanałach dystrybucji wskazały ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju. Jest to bankowość, rozwijana silnie w latach 2015-2018, w której usługa audio, aroma i Digital Signage buduje właściwą atmosferę wizyty potencjalnego odbiorcy usług bankowych. Badania neuromarketingowe przeprowadzone przez IMS S.A. w jednej z sieci bankowych, potwierdzają sens inwestowania w ten rynek. Rok 2018, podobnie jak rok 2017 i 2016, to rozwój operacji także w kanale stacji benzynowych. Przeprowadzone testy wskazują ten kierunek jako właściwy i z dużym potencjałem. Badania przeprowadzone przez właścicieli sieci stacji benzynowych również potwierdzają plany rozwoju przyjęte przez Grupę. Grupa IMS rozpoczęła i będzie kontynuować proces pozyskiwania klientów z branży FMCG, bo mimo tego, że jest kluczowym graczem w tej branży, kilka bardzo kluczowych sieci nadal nie jest objętych naszymi usługami. Zagranica to kolejny bardzo wymagający, ale też mający olbrzymi potencjał rynek zbytu. Grupa IMS planuje powiększać przychody na tym rynku, głównie poprzez dotarcie do sieci międzynarodowych. Kierunki rozwoju w 2019 roku to zarówno Europa środkowa, zachodnia, jak i wschód Europy, który szczególnie dla firm polskich staje się ważnym kierunkiem rozwoju.

Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych

Jednym z celów strategicznych Grupy jest zdobycie pozycji lidera w Europie w zakresie świadczenia usług marketingu sensorycznego opartych o wieloletnie umowy abonamentowe. Oprócz Polski, Grupa działa aktualnie na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Węgier, Austrii, Chorwacji, Szwajcarii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii. Grupa planuje intensyfikację działań za granicą mających na celu obsługę coraz większej liczby punktów handlowych w Europie. Plany rozwoju opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w Polsce. Dzięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy ze spółkami Grupy. Dodatkowo Grupa rozwija współpracę z dystrybutorem usług Emitenta na terenie Czech i Słowacji spółką Lenia spol. S.R.L. Przez ostatnich kilka lat Grupa zbudowała relacje z firmami z branży serwisowej na terenie wspomnianych wyżej krajów, dzięki temu może dostarczać swoje usługi na najwyższym poziomie również w zakresie serwisu. Grupa zamierza systematycznie poszerzać zasięg działania poza Polskę, (na 31.12.2018 roku Grupa posiadała 2.707 lokalizacji zagranicznych w porównaniu do 1.595 lokalizacji na 31.12.2017 roku).

powrót

Akwizycje innych podmiotów

Strategia rozwoju Grupy, której celem jest konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie, zakłada akwizycje podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Celem Emitenta jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wzrost wartości Grupy IMS. 

Emitent koncentruje się obecnie głównie na podmiotach o identycznym lub bardzo podobnym do spółek Grupy modelu biznesowym oraz na podmiotach istotnie uzupełniających dotychczasową ofertę Grupy Kapitałowej IMS. Przykładem takiej akwizycji jest przejęcie w październiku 2018 roku APR Sp. z o.o. szczegółowo opisane w zakładce Istotne wydarzenia roku 2018.

powrót

Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów

Grupa stale pracuje nad nowymi produktami, które są rozszerzeniem i dopełnieniem aktualnej oferty dla obsługiwanych przez nią klientów oraz umożliwiających dotarcie do nowych obszarów rynku.

Przykładem takich działań w 2018 roku był rozwijany wspólnie z IMS r&d projekt szaf grających Muzola, szeroko opisany w Istotne wydarzenia roku 2018. W ostatnich okresach przykładem takich produktów są także rabatomaty, fotobudki czy interaktywna strefa zabaw i wypoczynku.

W 2018 roku IMS S.A. rozpoczęła projekt Aroma Next Generation, celem którego jest stworzenie urządzenia aromamarketingowego możliwego do zastosowania w przestrzeniach komercyjnych, które zastąpi dotychczas stosowane rozwiązania i da Grupie IMS możliwość szybszego i międzynarodowego rozwoju. Własny dyfuzor zapachów będzie wykorzystywany w trakcie świadczenia usług z zakresu marketingu sensorycznego. Realizacja przedmiotowego Projektu będzie miała istotny wpływ na realizację założonych głównych celów strategicznych rozwoju działalności Grupy w zakresie m.in. wzrostu innowacyjności i konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, a także umocnieniu marki IMS jako podmiotu oferującego wysokiej jakości usługi z zakresu marketingu sensorycznego. To z kolei pozwoli Grupie na dalszą ekspansję na rynku tj. zwiększenie lokalizacji, w których te usługi są oferowane i dalszy rozwój. Nowy produkt powinien znacząco wpłynąć na wzrost przychodów z prowadzonej działalności. Szacowany termin wdrożenia urządzenia do działania u klientów spółek Grupy Kapitałowej IMS i sprzedaży to IV kwartał 2019 roku.

W latach wcześniejszych, przykładem działań Grupy IMS związanych z rozwijaniem i skutecznym wprowadzaniem nowych produktów, może być sama usługa aromamarketingu, która od 2010 roku na szeroką skalę została zaoferowana przez IMS S.A., standy – lokalizatory wprowadzone przez IMS r&d sp. z o.o., czy organizacja eventów i działań promocyjnych realizowana głównie poprzez przejętą w 2014 roku IMS events sp. z o.o.

powrót