Pozostałe informacje


 

Transakcje z podmiotami powiązanymi                                            

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych.

Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi po wyeliminowaniu transakcji i sald wewnątrz Grupy Kapitałowej IMS.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - powiązanie osobowe przez Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. zasiadającego jednocześnie we władzach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Sprzedaż do IMS S.A.

25

-

-

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Sprzedaż do IMS S.A.

25

-

-

Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto - powiązanie osobowe przez Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. będącego jednocześnie komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Sprzedaż do IMS S.A.

75

-

-

okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku

Obroty

Należności

Zobowiązania

Sprzedaż do IMS S.A.

25

-

-

powrót

Umowy kredytowe i pożyczki zawarte w 2018 roku

Na 31 grudnia 2018 r. spółki Grupy IMS miały otwarte 4 linie kredytowe:

  • IMS S.A. - w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A. do wysokości 4 mln PLN – kredyt niewykorzystywany na 31.12.2018 r. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Emitenta. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 16.02.2019 roku. W dniu 14 lutego 2019 roku został podpisany aneks do umowy zwiększający wysokość maksymalnego pułapu zadłużenia do poziomu 5 mln PLN oraz wydłużono okres kredytowania do 16.02.2020 r.
  • IMS S.A. - w rachunku bieżącym w BGŻ BNP Paribas S.A. do wysokości 4 mln PLN – kredyt niewykorzystany na 31.12.2018 r. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Emitenta. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 25.11.2019 roku.
  • IMS r&d sp. z o.o. - wielocelowa linia kredytowa w BGŻ BNP Paribas S.A. do wysokości 1 mln PLN – na 31.12.2018 r. wykorzystanie kredytu wynosiło 326 tys. PLN. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. W ramach udostępnionego przez BGŻ BNP Paribas S.A. limitu kredytowego 1 mln PLN, IMS r&d może zaciągać gwarancje bankowe do wysokości 500 tys. PLN. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności IMS r&d oraz wystawiania gwarancji bankowych. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem dla tego kredytu jest poręczenie udzielone przez IMS S.A. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach ww. poręczenia obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 1.500 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 22.11.2029 roku. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 29.11.2019 roku.
  • IMS events sp. z o.o. - w rachunku bieżącym w BGŻ BNP Paribas S.A. do wysokości 0,5 mln PLN – na 31.12.2018 r. wykorzystanie kredytu wynosiło 353 tys. PLN. Oprocentowanie na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności IMS events. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem dla tego kredytu jest poręczenie udzielone przez IMS S.A. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach ww. poręczenia obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 750 tys. PLN oraz cicha cesja wierzytelności i utrzymanie odpowiedniego poziomu obrotów. Termin spłaty zobowiązań kredytowych to 05.02.2019 roku. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 2018 rok do publikacji umowa kredytowa, a tym samym termin spłaty zobowiązania kredytowego został wydłużony do 03.03.2020 roku.

Poza powyższymi liniami kredytowymi APR Sp. z o.o. ma kredyt inwestycyjny podpisany 24 czerwca 2016 r. z Powszechna Kasą oszczędności Bankiem Polskim S.A. w wysokości 300 tys. PLN. Na 31 grudnia 2018 r. wartość wykorzystanego kredytu wynosi 243 tys. PLN. Kredyt został przeznaczony na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy ul. Drozdów 4 – budynek ten stanowi obecnie siedzibę spółki. Termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy to 1 sierpnia 2026 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem dla tego kredytu jest hipoteka do kwoty 450 tys. PLN na nieruchomości objętej kredytem oraz przelew z polisy OC nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteki.

powrót

Pożyczki udzielone przez Grupę w 2018 roku

W dniach 25 lipca 2018 r., 16 sierpnia 2018 r. oraz 6 listopada 2018 r. IMS S.A. udzieliła pożyczek IMS events sp. z o.o. odpowiednio w wysokościach 10 tys. PLN, 10 tys. PLN i 50 tys. PLN. Wszystkie pożyczki zostały spłacone w 2018 roku. W dniu 20 listopada 2018 roku IMS S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej IMS events sp. z o.o. Wartość udzielonej pożyczki wynosiła 16 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 2 punktów procentowych. Zwrot pożyczki nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy. Do 31 grudnia 2018 roku niespłacona wartość pożyczki wynosiła 16 tys. PLN. Pożyczka została spłacona w styczniu 2019 roku.

W dniu 29 listopada 2018 roku IMS S.A. udzieliła pożyczki spółce Muzola Sp. z o.o. w organizacji. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 265 tys. PLN., przy czym pożyczka będzie wypłacana pożyczkobiorcy w kilku transzach: Transza I w wysokości 130 tys. PLN została przekazana w grudniu 2018 r. Kolejne transze pożyczki przelewane będą na każdorazowe żądane pożyczkobiorcy, jednak nie później niż do 31 marca 2021 r. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 3- miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 2 punktów procentowych. Zwrot pożyczki nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy jednak nie wcześniej niż po 31 grudnia 2021 roku. Umowa pożyczki zawiera zapis o możliwości konwersji pożyczki na kapitał zakładowy w następstwie wykonania Opcji call I. Pożyczkobiorca (pod warunkiem wpłacenia przez IMS S.A. całej udzielonej pożyczki) w terminie 60 dni podejmie uchwały w sprawie dokonania zmiany umowy spółki Muzola i podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.950 PLN, poprzez wyemitowanie 99 nowych udziałów, przeznaczonych do objęcia przez IMS S.A. , przy czym udziały te zostaną pokryte przez IMS S.A. wkładem pieniężnym w wysokości równej wartości niezwróconej pożyczki. Różnica pomiędzy niespłaconą pożyczką, a wartością nominalną objętych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Muzola.

W dniu 11 października 2018 roku VMS Sp. z o.o. udzieliła pożyczki IMS S.A. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 50 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 2 punktów procentowych. Zwrot pożyczki nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy. Do 31 grudnia 2018 roku niespłacona wartość pożyczki wynosiła 50 tys. PLN.

Poza wyżej wymienionymi pożyczkami, w 2018 roku IMS S.A. oraz spółki zależne nie udzielały pożyczek spółkom z Grupy Kapitałowej, jak i spółkom spoza Grupy Kapitałowej.

Na 31.12.2018 roku niespłacone pozostają także pożyczki udzielone przez:

  1. IMS S.A. - pożyczka udzielona 1 października 2015 roku spółce Mood Factory. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 300 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 4 punktów procentowych. Zwrot pożyczki nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 roku. Umowa pożyczki zawiera zapis o możliwości konwersji pożyczki i zaległych odsetek na kapitał zakładowy. Pożyczkodawca od 1 kwietnia 2016 roku może żądać od Wspólników Mood Factory Sp. z o.o. zmiany umowy spółki i podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 700 PLN poprzez utworzenie 14 nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez IMS S.A., które zostaną pokryte przez IMS S.A. wkładem pieniężnym w wysokości równej wartości niezwróconej kwoty pożyczki do dnia podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki, przy czym różnica pomiędzy tą kwotą, a kwotą 700 PLN zostanie przekazana na kapitał zapasowy Mood Factory Sp. z o.o. Na koniec 2018 roku saldo pożyczki wraz z odsetkami wynosi 304 tys. PLN.
  2. Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. - w styczniu 2016 roku oraz w lipcu 2016 roku udzieliła pożyczek w wysokości po 50 tys. PLN każda, spółce z Grupy Kapitałowej - IMS events sp. z o.o. Oprocentowanie pożyczek ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Pożyczkodawcy w wysokości 2 punktów procentowych. Zwrot pożyczek nastąpi na żądanie Pożyczkodawcy. Na 31 grudnia 2018 r. saldo pożyczek wraz z odsetkami wynosiło 101 tys. PLN. Obie pożyczki zostały spłacone w styczniu 2019 roku.

powrót

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

Poręczenia udzielone przez IMS S.A. w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez spółki zależne

W lutym 2018 r. IMS S.A. udzieliła poręczenia (IMS S.A. przystąpiła do długu) IMS events sp. z o.o. dotyczącego udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. na rzecz IMS events sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach powyższej umowy obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 750 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 31 stycznia 2031 roku.

W lipcu 2018 roku IMS S.A. udzieliła solidarnego poręczenia majątkowego za zobowiązania IMS events sp. z o.o. do kwoty 60 tys. PLN. Zobowiązanie IMS events wynikało z Umowy Konsorcjum zawartej z kilkoma podmiotami zewnętrznymi dotyczącej wspólnego uczestnictwa stron umowy w postępowaniu przetargowym. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego poręczenie wygasło w sierpniu 2018 roku.

Na 31 grudnia 2018 roku aktywne pozostaje poręczenie udzielone w grudniu 2016 roku przez IMS S.A. (IMS S.A. przystąpiła do długu) IMS r&d sp. z o.o. dotyczącego udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. na rzecz IMS r&d sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym. Odpowiedzialność IMS S.A. w ramach powyższej umowy obejmuje zobowiązanie warunkowe do wysokości 1.500 tys. PLN. Data ważności tytułu egzekucyjnego z tytułu tej umowy to 22 listopada 2029 roku.

W 2018 r. spółki zależne z Grupy Kapitałowej IMS nie udzielały poręczeń IMS S.A., jak i spółkom spoza Grupy Kapitałowej IMS.

Udzielone gwarancje

W 2018 roku IMS S.A. i spółki zależne udzieliły następujących gwarancji:

Spółka

Data udzielenia gwarancji

Gwarant

Beneficjent gwarancji

Zakres gwarancji

Wartość gwarancji
/w PLN/

Termin obowiązywania

 

 

 

 

 

 

od

do

IMS S.A.

2018-01-26

BGŻ BNP Paribas S.A.

Kontrahent Spółki

gwarancja zapłaty przez IMS S.A. zobowiązania umownego

190 000 

2018-01-26

2019-01-22*

 

 

Razem IMS S.A.

 

190 000 

 

 

* w 01.2019 r. podpisany został aneks wydłużający termin obowiązywania gwarancji do 22.01.2020 r.

Spółka

Data udzielenia gwarancji

Gwarant

Beneficjent gwarancji

Zakres gwarancji

Wartość gwarancji
/w PLN/

Termin obowiązywania

IMS r&d

 sp. z o.o.

2018-03-27

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

zabezpieczenie pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej organizowanej na rzecz Beneficjenta

 

20 001 

2018-05-01

2019-02-25

IMS r&d

 sp. z o.o.

2018-03-27

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

47 184 

2018-05-01

2019-03-07

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-03-28

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

14 983 

2018-05-01

2019-04-05

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-07-20

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

48 000

2018-08-30

2019-05-15

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-07-20

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

50 500

2018-08-24

2019-04-30

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-08-02

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

137 601

2018-09-01

2019-07-22

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-10-05

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

 

50 000

2018-10-05

2019-06-12

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-11-02

ING Bank Śląski S.A.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

100 900

2018-11-02

2019-07-15

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-11-23

BGŻ BNP Paribas S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

50 100

2018-11-30

2019-02-04

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-11-23

BGŻ BNP Paribas S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

50 100

2018-11-30

2019-02-08

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-11-23

BGŻ BNP Paribas S.A.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

210 000

2018-12-27

2019-02-08

IMS r&d

sp. z o.o.

2018-03-14

ING Bank Śląski S.A.

Kontrahent Spółki

zabezpieczenie należytego wykonania umowy handlowej przez IMS r&d sp. z o.o.

132 308 

2018-03-14

2019-03-13

   

Razem IMS r&d sp. z o.o.

 

911 677

   

 

 

RAZEM GRUPA IMS 

 

1 101 677

 

 

Na 31 grudnia 2018 roku aktywne ponadto pozostają:

Spółka

Data udzielenia gwarancji

Gwarant

Beneficjent gwarancji

Zakres gwarancji

Wartość gwarancji
/w PLN/

Termin obowiązywania

 

 

 

 

 

 

od

do

IMS S.A.

2016-08-04

ING Bank Śląski S.A.

Kontrahent Spółki

Dwie gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych przez IMS S.A.

100 000 

2016-08-04

2019-06-30

 

 

Razem IMS S.A.

 

200 000 

 

 

powrót

Sprawy sądowe

Na 31 grudnia 2018 roku jak i na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania za 2018 rok do publikacji w Grupie Kapitałowej IMS nie wystąpiły postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku Grupa prowadziła około sześćdziesięciu spraw sądowych i spraw komorniczo-egzekucyjnych, których przedmiotem były należności handlowe. Sprawy te dotyczą głównie roku 2017 i lat wcześniejszych. Wartość brutto tych należności wynosiła 315 tys. PLN. W 2018 roku spisano należności handlowe, które po przeprowadzeniu dokładnej analizy uznano jako nieściągalne na łączną wartość 9 tys. PLN. Powodami umorzenia były głównie umorzenia postępowań komorniczych po wydanych wyrokach sądowych.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku jak i na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 2018 rok do publikacji przeciw spółkom Grupy Kapitałowej nie są prowadzone żadne istotne sprawy sądowe.

powrót 

Istotne pozycje pozabilansowe

Na 31.12.2018 r. Grupa IMS identyfikuje poniższe pozycje pozabilansowe:

  1. Udzielone poręczenia do łącznej wysokości 2.250 tys. PLN – poręczenia udzielone przez IMS S.A. w związku z zaciągnięciem zobowiązań przez spółki zależne – (szczegółowy opis);
  2. Gwarancje aktywne na 31.12.2018 r. w łącznej wartości 1.202 tys. PLN - (szczegółowy opis);
  3. Zobowiązania wekslowe związane z zaciągniętymi zobowiązaniami leasingowymi (maksymalna wartość zobowiązań na 31.12.2017 r. to 7.624 tys. PLN). (szczegółowy opis);

powrót

Opis znaczących postanowień umów leasingowych aktywnych na dzień 31.12.2018 roku

Leasingodawca

Liczba podpisanych umów

Przedmiot

Waluta umowy

Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tytułu leasingu

Warunki przedłużenia umowy

Zabezpieczenie

IMS S.A.

ING Lease (Polska)

 Sp. z o.o.

57

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody

PLN

9 562

4 325

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

Millennium Leasing Sp. z o.o.

17

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; samochody

PLN

3 339

2 217

Pekao Leasing

Sp. z o.o.

8

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu

PLN

1 382

327

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5

Specjalistyczne urządzenia do audio-, wideo- i aromamarketingu; sprzęt IT; samochód osobowy

PLN

343

206

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

4

Specjalistyczne urządzenia muzyczne; sprzęt IT

PLN

483

401

GETIN Leasing S.A. 3 S.K.A.

1

Samochód

PLN

95

70

RAZEM IMS S.A.

 

15 204

7 546

 

 

 

Leasingodawca

Liczba podpisanych umów

Przedmiot

Waluta umowy

Wartość początkowa netto przedmiotu leasingu

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tytułu leasingu

Warunki przedłużenia umowy

Zabezpieczenie

IMS r&d sp. z o.o.

ING Lease (Polska)

Sp. z o.o.

7

Samochód osobowy, Standy multimedialne, sprzęt IT

PLN

799

504

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

1

Urządzenia techniczne

PLN

171

153

RAZEM IMS r&d sp. z o.o.

 

970

657

   

IMS events sp. z o.o.

ING Lease (Polska)

Sp. z o.o.

1

Samochód ciężarowy

PLN

106

36

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

RAZEM IMS events sp. z o.o.

 

106

36

   

APR Sp. z o.o.

Getin Leasing S.A.

1

Samochód osobowy

PLN

39

16

umowy zawarte na czas określony, po okresie trwania pojedynczej umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy po uiszczeniu ceny sprzedaży

weksel in blanco

PKO Leasing S.A.

2

Samochody osobowe

PLN

304

261

BZ WBK Leasing

1

Samochód osobowy

PLN

179

126

RAZEM APR Sp. z o.o.

 

522

403

   

Razem Grupa IMS

 

16 802

8 642

 

 

powrót

Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został wybrany przez Radę Nadzorczą IMS S.A. uchwałą nr 6 z 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądów śródrocznych i badań rocznych sprawozdań jednostkowych IMS S.A. i skonsolidowanych Grupy IMS za lata 2018 - 2019. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w wyżej wymienionych okresach została wybrana firma KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c/40 (ul. Odrowąża 15; Warszawa), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4116. Umowę podpisano 14 marca 2018 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badań i przeglądów sprawozdań finansowych we wskazanych okresach.

W 2018 roku ww. firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe IMS S.A. nie świadczyła na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem.

Poniższa tabela zawiera wysokość wynagrodzenia umownego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podmiot

Zakres zleconych prac

Wysokość wynagrodzenia umownego
(w tys. PLN)

Za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 r.

Za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 r.

KPW Audyt Sp. z o.o.

badanie sprawozdania jednostkowego

11

11

badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego

6

5

przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze

6

6

przeprowadzenie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IMS za I półrocze

4

4

RAZEM

27

26

 

 

powrót