Dane finansowe

Wyniki finansowe

Tabela: Wybrane informacje finansowe za lata 2018-2017

(w tys. PLN)

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017 r.

 Zmiana wartościowa

 Zmiana procentowa

Przychody netto ze sprzedaży

52 695

48 054

4 641

10%

Koszty działalności operacyjnej

40 877

38 083

2 794

7%

Wynik na sprzedaży

12 370

9 996

2 374

24%

EBIT

12 073

9 890

2 183

22%

EBITDA
(Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)

16 552

13 457

3 095

23%

Wynik brutto

11 613

9 774

1 839

19%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

9 289

7 857

1 432

18%

 

Wykres: Wyniki finansowe w ostatnich 5 latach działalności Grupy IMS

Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży według kategorii sprzedaży w latach 2018 – 2017 (w tys. PLN)

Od 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie prezentacji segmentów. Dotyczy to prezentowanego dotychczas segmentu „Digital Signage”, z którego zostały wydzielone usługi reklamowe wideo, które to z kolei, po wydzieleniu, zostały przeniesione do dotychczasowego segmentu „Usługi reklamowe audio” tworząc w ten sposób segment „Usługi reklamowe audio i wideo”. W nowym segmencie „Systemy Digital Signage” prezentowana jest sprzedaż systemów galeryjnych DS, lokalizatorów, rabatomatów i innych urządzeń Digital Signage. Reklasyfikowana wartość przychodów reklamowych wideo w 2017 r. – dla zachowania porównywalności - to kwota 6.107 tys. PLN. Zmiana prezentacji ma na celu pokazanie całości sprzedaży usług reklamowych i jej zmian w kolejnych okresach.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w 2018 r. wartość 52.695 tys. PLN i wzrosły o 4.641 tys. PLN (tj. o 10%) w stosunku do 2017 r. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług reklamowych audio i wideo. Przychody te wzrosły z 15.199 tys. PLN w 2017 r. do 18.570 tys. PLN w 2018 roku – wzrost o 22%. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii Emitenta, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków komunikacyjno - marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów.

W 2018 roku Grupa IMS odnotowała znaczące wzrosty zysków rok/roku – zysk operacyjny wzrósł o 22%, EBITDA o 23%, a zysk netto o 18%.

Stały, systematyczny wzrost przychodów widoczny jest w kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu Spółki segmentach abonamentowych.

W okresie ostatnich sześciu lat działalności Grupa zwiększyła swoje przychody w segmencie abonamentów audio i wideo z 11.073 tys. PLN w 2012 roku do 17.099 tys. PLN w 2018 roku – wzrost o 54%.

Przychody z tytułu abonamentów audio i wideo

Za rok zakończony

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

31.12.2014 r.

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

Abonamenty audio

8 890

10 116

10 544

10 997

11 682

12 426

13 100

Abonamenty wideo

2 183

2 464

2 754

2 976

3 147

3 481

3 999

Abonamenty audio i wideo łącznie

11 073

12 580

13 298

13 973

14 829

15 906

17 099

Jeszcze wyższy wzrost zauważalny jest w segmencie abonamentów aroma. W 2012 roku Grupa uzyskała przychody z tego segmentu w wysokości 2.449 tys. PLN, podczas gdy w 2018 roku była to już wartość 6.928 tys. PLN (wzrost o 183 %).  

Przychody z tytułu abonamentów aroma

Za rok zakończony

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

31.12.2014 r.

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

Abonamenty aroma

2 449

3 240

3 864

4 352

5 137

6 036

6 928

Grupa IMS posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców. W 2018 roku Grupa nie dokonała sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek odbiorcy, której wartość przekroczyłaby w ciągu jednego roku 10% ogółu wartości sprzedaży Grupy. Mocno zdywersyfikowany jest także portfel dostawców. W 2018 roku Grupa nie zawierała transakcji z jakimkolwiek dostawcą, z którym wartość zakupów przekroczyłaby 10% ogółu zakupów dokonywanych przez Grupę.

Ciekawe instalacje systemów galeryjnych Digital Signage

Do ciekawych instalacji systemów galeryjnych Digital Signage wdrożonych w 2018 roku należy instalacja wayfinderów (interaktywne urządzenia, dzięki którym klient w czasie rzeczywistym otrzymuje informacje o aktualnych promocjach, lokalizacjach sklepów oraz drodze do nich) w centrum handlowym Czyżyny w Krakowie. W urządzeniach, do dyspozycji klientów galerii, zainstalowana została interaktywna aplikacja obiektu z mapą 3D. Wyświetlają ją pojemnościowe monitory iiyama. Sam wayfinder został zbudowany z połączenia konglomeratu staronu (wysokiej jakości płyty) z drewnem.

Urządzenia będą ułatwiały klientom odnalezienie określonych punktów i poruszanie się po centrum. Ponadto są elementem wyposażenia idealnie wpisującym się w nowoczesny charakter obiektu.

Zdjęcie 1. Instalacja wayfinderów w centrum handlowym Czyżyny

   

 

Kolejną, ważną dla Grupy IMS instalacją była instalacja systemu DS zakończona we wrześniu 2018 roku w Centrum Riviera w Gdyni. IMS S.A. przejęła zarządzanie monitorami i oferuje przestrzeń reklamową na dwóch nowych nośnikach DS. Każdy z zestawów składa się z 42” monitorów tworzących powierzchnię około 4,5 mkw. Nowe nośniki w Centrum Riviera to pierwszy krok obecności IMS w tym obiekcie. W najbliższym czasie w galerii pojawią się nowe ekrany, a pierwsi reklamodawcy korzystają już z oferty Spółki i dodatkowego dużego zasięgu. Ekrany zostały zainstalowane w układzie poziomym, w najlepszych miejscach komunikacyjnych galerii.

Zdjęcie 2. Instalacja DS w Centrum Riviera

   

W strukturze geograficznej przychodów, wciąż dominującym rynkiem zbytu jest rynek krajowy.

Przychody netto ze sprzedaży – struktura terytorialna

Za rok zakończony

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

31.12.2014 r.

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

 Sprzedaż w Polsce

26 107

30 172

34 716

39 448

40 305

46 226

50 301

 Sprzedaż zagraniczna

832

1 142

2 297

2 553

2 921

1 828

2 394

Przychody netto ze sprzedaży

26 939

31 314

37 013

42 001

43 226

48 054

52 695

Udział procentowy sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży

3,1%

3,7%

6,2%

6,1%

6,8%

3,8%

4,5%

Tabela: Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży zagranicznej w roku 2018 i 2017 

 

Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

Zmiana 2018 vs. 2017

Czechy

972

288

684

238%

Słowacja

264

389

(125)

(32%)

Niemcy

261

327

(66)

(20%)

Węgry

245

124

121

98%

Rumunia

88

138

(50)

(36%)

Chorwacja

83

78

5

6%

Austria

53

88

(35)

(40%)

Litwa

52

28

24

86%

Hiszpania

50

63

(13)

(21%)

Estonia

41

22

19

86%

Bułgaria

36

25

11

47%

Szwajcaria

31

73

(42)

(58%)

Słowenia

29

29

-

-

Łotwa

27

22

5

23%

Serbia

12

6

6

100%

Wielka Brytania

7

3

4

178%

 

Pozostałe

143

125

18

14%

Razem

2 394

1 828

566

31%

 

Wykres: Koszty działalności operacyjnej w latach 2018 i 2017

W 2018 roku, koszty działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do 2017 r. o 2.794 tys. PLN (wzrost w ciągu okresu o 7%),  przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie o 4.641 tys. PLN, tj. o 10%. Wzrost kosztów amortyzacji (+ 26%) wynika z przyjęcia w 2018 roku przez Grupę Kapitałową nowego standardu MSSF 16 „Leasing”, który spowodował rozpoznanie nowego składnika aktywów (prawo do użytkowania nieruchomości) oraz naliczania amortyzacji od tej pozycji. Koszt amortyzacji dotyczącej prawa do użytkowania nieruchomości rozpoznany w 2018 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 780 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa IMS w roku 2018 nie odnotowała nietypowych czynników i zdarzeń mających istotny wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy 2018.