Analiza wskaźnikowa

Parametr

 Formuła obliczeniowa

2018

2017

RoA

zysk netto

19,2%

20,8%

aktywa ogółem

RoE

zysk netto

50,9%

37,9%

kapitał własny

Rentowność EBITDA

EBITDA

31,4%

28,0%

przychody netto ze sprzedaży

Rentowność netto

zysk netto

17,6%

16,4%

przychody netto ze sprzedaży

Dług netto (mln PLN)

dług oprocentowany minus środki pieniężne

8,9

1,0

W 2018 roku widoczny jest wzrost rentowności w stosunku do 2017 roku. Na koniec 2018 r. w Grupie IMS wzrósł poziom długu netto. Głównym powodem tego jest zmniejszenie środków finansowych o kwotę 15.725 tys. PLN w wyniku: wypłaty dywidendy przez IMS S.A. w wysokości 7.905 tys. PLN, która miała miejsce 27 czerwca 2018 r.; nabycie w październiku 2018 r. spółki APR Sp. z o.o. (wydatek 3.789 tys. PLN) oraz prowadzonych przez IMS S.A. w 2018 roku skupów akcji własnych (łączny wydatek to 4.031 tys. PLN).