Zasady rachunkowości


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Rokiem obrachunkowym spółek Grupy Kapitałowej IMS („Grupa Kapitałowa”; „Grupa IMS”; „Grupa”) jest okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Porównawcze dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego, za wyjątkiem zmian wynikających z wdrożenia nowych standardów MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 16.

powrót

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną Spółek Grupy oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tys. PLN (nie stosuje się zaokrągleń; w wyniku prezentacji danych finansowych w tysiącach złotych sumy podsumowań mogą być różne od sumy składników poszczególnych pozycji, a odchylenie nie powinno przekraczać 1 tysiąca złotych).

powrót

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,  przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, tj. 25 kwietnia 2019 r. nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

powrót

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Grupa IMS zastosowała MSSF 9 i MSSF 15, oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami dającymi możliwość wcześniejszego zastosowania, Grupa wdrożyła MSSF 16. Szczegółowy wpływ pierwszego zastosowania ww. standardów został przedstawiony w punkcie 1.6. poniżej.

Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:

Standard

Data obowiązywania

Opis zmian

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

1 stycznia 2018 r.

Standard wprowadza:

- uporządkowanie klasyfikacji i ujęcie aktywów finansowych w oparciu o charakterystykę ich przepływów pieniężnych i model biznesowy jednostki;

- wprowadzenie jednolitej metodologii oceny wystąpienia utraty wartości aktywów finansowych;

- nowy model rachunkowości zabezpieczeń, który w większym stopniu powiązano z zarządzaniem ryzykiem.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

1 stycznia 2018 r.

Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych). MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów.

MSSF 16 “Leasing”

 

1 stycznia 2019 r.

z możliwością wcześniejszego zastosowania

Wprowadzenie jednolitego modelu księgowania leasingu; brak rozróżnienia na leasing operacyjny i finansowy.

Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”

1 stycznia 2018 r.

Doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.

Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

1 stycznia 2018 r. lub w momencie zastosowania MSSF 9 po raz pierwszy

Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w MSSF 4.

„Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”

1 stycznia 2018 r.

 

Zestaw poprawek dotyczących:

MSSF 1 – usunięcie kilku przewidzianych w tym standardzie zwolnień, które nie mają już zastosowania;

MSR 28 – doprecyzowany moment, w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie przy zastosowaniu metody praw własności.

Interpretacja do KIMSF 22 “Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe”

 

1 stycznia 2018 r.

Standard wskazuje w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu transakcji zawartych w walutach obcych, w sytuacji gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.

Zmiany do MSR 40 “Nieruchomości inwestycyjne”

 

1 stycznia 2018 r.

Doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości „do” lub „z” nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.

Powyższe nowe standardy (poza MSSF 16) nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe IMS S.A.

Nowe standardy i interpretacje opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie:

Powyższe sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone, ale wejdą w życie po 31 grudnia 2018 roku.

Standard

Data obowiązywania

Opis zmian

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”

1 stycznia 2016 r.

Proces zatwierdzania do stosowania na terenie UE nie został rozpoczęty do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14

Zasady rachunkowości i ujawnień dla zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

1 stycznia 2019 r.

Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem

Zmiany do MSR 28 “Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”

 

1 stycznia 2019 r.

Doprecyzowanie zakresu stosowania standardu dla długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.

 „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)”

1 stycznia 2019 r.

 

Zestaw poprawek dotyczących:

MSSF 3 – wskazanie, że jednostka ponownie wycenia udziały kapitałowe we wspólnej działalności kiedy obejmuje kontrolę nad tym przedsięwzięciem;

MSSF 11 – jednostka nie dokonuje ponownej wyceny udziałów kapitałowych we wspólnej działalności kiedy uzyskuje współkontrolę nad wspólnym przedsięwzięciem;

MSR 12 – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą dywidendy (skutki podatkowe z tytułu podatku dochodowego od dywidendy powinny być ujmowane w rachunku zysków i strat;

MSR 23 – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został przekazany do użytkowania.

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”

1 stycznia 2019 r.

Zmiany do programu określonych świadczeń

Interpretacja do KIMSF 23 “Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego”

 

1 stycznia 2019 r.

KIMSF 23 dostarcza wytycznych odnośnie ujęcia niepewności w zakresie podatku dochodowego. Podmiot powinien dokonać osądu, czy ujęcia podatkowe powinny być rozważane indywidualnie, czy też pewne ujęcia podatkowe powinny zostać ocenione łącznie. Wybór powinien lepiej odzwierciedlać oczekiwania odnośnie rozwiązania niepewności.

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek”

1 stycznia 2019 r.

Doprecyzowanie definicji „przedsięwzięcia”. Obowiązuje w odniesieniu do połączeń, w których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 01.01.2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia ww. okresu lub później.

Zmiany do Założeń Koncepcyjnych

1 stycznia 2020 r.

Zmiany dotyczą ujednolicenia Założeń Koncepcyjnych

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja  sprawozdań finansowych” i MSR 8 “Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”

1 stycznia 2020 r.

Doprecyzowanie definicji  „istotności”

MSSF 17 “Umowy ubezpieczeniowe”

 

1 stycznia 2021 r.

Nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 “Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”

Prace zostały odłożone bezterminowo  

Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem

Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy, zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, od ich wejścia w życie, po zatwierdzeniu przez Unię Europejską.

Wpływ zastosowania nowych standardów MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16 na sprawozdania finansowe

MSSF 16 „Leasing”

Nowy standard MSSF 16 „Leasing” likwiduje pojęcie leasingu operacyjnego i w konsekwencji powoduje rozpoznanie nowego składnika aktywów (prawa do użytkowania środka będącego przedmiotem leasingu) oraz nowych zobowiązań związanych z dokonywaniem płatności z tytułu leasingu. MSSF 16 zastępuje MSR 17 „Leasing”; IFRIC 4 „Ustalenia czy umowa zawiera leasing”; SIC 15 „Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne”; SIC 27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę prawną leasingu”. Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania, z której to możliwości skorzystała Grupa IMS.  

Przy wdrożeniu MSSF 16 Grupa Kapitałowa IMS zastosowała metodę „zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego”.

Grupa przeanalizowała wszystkie kontrakty, które mogły posiadać charakter leasingu (a dotychczas nie były traktowane jako umowy leasingowe) i po dokonanej analizie zidentyfikowano umowy spełniające kryteria standardu. Umowy dotyczą głównie najmu pomieszczeń biurowych oraz magazynowych. Z umów wydzielono elementy leasingowe (czynsz najmu) oraz elementy nie leasingowe (koszty opłat za media dostarczane do wynajmowanych obiektów). Tabela poniżej prezentuje zestawienie umów podlegających wycenie:

Umowy

Czas trwania umowy przyjęty do kalkulacji

Umowa najmu siedziby IMS S.A. (ul. Puławska)

Do 31.12.2020 r.

Umowa najmu studia muzycznego IMS S.A. (ul. Farbiarska)

Do 31.12.2020 r.

Umowa najmu siedziby IMS events sp. z o.o.

Do 31.12.2019 r.*

Umowa najmu siedziby IMS r&d sp. z o.o.

Do 30.06.2022 r.

Umowa najmu magazynu przez IMS S.A.

Do 31.08.2019 r.

Umowa najmu samochodu osobowego w APR Sp. z o.o.

Do 31.07.2020 r.

‘*Umowa najmu siedziby IMS events sp. z o.o. zawarta jest do 31.12.2018 r. z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Umowa zawiera również taką możliwość przedłużania każdego z kolejnych okresów umownych. Do kalkulacji przyjęto okres do 31.12.2019 roku, ponieważ na dzień bilansowy istniało wysokie prawdopodobieństwo, że korzystający wykorzysta opcję przedłużenia leasingu do tej daty.

Poniższe zestawienie zawiera wymagane przez MSSF 16 ujawnienia dot. zidentyfikowanych zgodnie z tym standardem umów leasingowych dla danego okresu sprawozdawczego tj. 2018 r. /w tys. PLN/.

Pozycja

Okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

Koszt amortyzacji dotyczący prawa do użytkowania nieruchomości i samochodu

780

Koszt odsetek z tytułu leasingu związanego z prawem do użytkowania nieruchomości i samochodu

77

Koszt związany ze zmiennymi opłatami leasingowymi nieujętymi w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu

71

Całkowity wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingu związanego z prawem do użytkowania nieruchomości i samochodu (kapitał i odsetki)

886

Pozycja

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Wartość bilansowa prawa do użytkowania nieruchomości

1 941

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Nowy standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe”  obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 zastępuje dotychczasowy MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Podstawowe zmiany wprowadzone przez MSSF 9 to:

 • zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oparte o model biznesowy przyjęty przez jednostkę w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystykę wynikających z umów przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych;
 • wprowadzenie nowego modelu utraty wartości charakteryzującego się znaczącym przyspieszeniem ujęcia utraty wartości aktywów finansowych. Ujęcie straty z tytułu utraty wartości według dotychczasowych zasad następowało dopiero wtedy, gdy wystąpiły obiektywne dowody utraty wartości. W nowym podejściu, już od momentu ujęcia aktywa finansowego w bilansie wylicza się odpis z tytułu utraty wartości za pomocą wskazanego przez MSSF 9 modelu „oczekiwanych strat kredytowych” (a nie jak dotychczas „strat poniesionych”).

Grupa IMS dokonała analizy posiadanych instrumentów finansowych w świetle powyższego standardu. W jej wyniku wyodrębniono główny obszar, na który nowy standard ma wpływ, tj. wyliczanie i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, w tym głównie należności handlowych. Należności handlowe stanowią najistotniejszą pozycję aktywów finansowych Grupy. Dotychczasowe zasady obowiązujące w Grupie Kapitałowej wymagały oceny prawdopodobieństwa uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i oszacowania wartości utraconych wpływów, na które tworzony był odpis aktualizujący. Spółki tworzyły odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznawały za mało prawdopodobną do odzyskania. Nowy standard MSSF 9 wymaga oszacowania oczekiwanej straty, niezależnie od tego czy wystąpiły przesłanki do stworzenia takiego odpisu. Grupa dokonała analizy ryzyka kredytowego w oparciu o wskaźniki niewypełniania zobowiązań ustalone na podstawie danych historycznych za lata 2014 – 2018. Uzyskane, historyczne wskaźniki, zostały skorygowane (dodatkowo pogorszone) o oczekiwany wpływ czynników zewnętrznych na nieściągalność (dla spółek Grupy Kapitałowej w zależności od przedmiotu działalności i struktury klientów przyjęto wskaźnik od 0,5% do 4,0%).

Ostatecznie przyjęte wskaźniki niewypełnienia zobowiązania dla należności, które nie utraciły wartości kształtują się w przedziałach:

Należności nieprzeterminowane

Należności przeterminowane w przedziałach

1 - 30 dni

31 – 90 dni

91 – 180 dni

181 – 365 dni

Pow. 365 dni

0,5% - 4,0%

0,5% - 4,0%

0,7% - 4,2%

6,4% - 10,0%

23,3% - 26,8%

14,4% - 17,9%

Spółki Grupy IMS podjęły decyzję o zastosowaniu standardu MSSF 9 bez przekształcania danych porównawczych, korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9 zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. (saldo początkowe „Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16”). W konsekwencji dane porównawcze nadal są oparte na zasadach rachunkowości wcześniej stosowanych przez Grupę i opisanych w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Korekta wynikająca z zastosowania MSSF 9 została odniesiona na „Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16”. Zmiany wynikające z wprowadzenia standardu nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

 

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Standard MSSF 15 wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami. Nowy standard zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 11 „Umowy o budowę”; MSR 18 „Przychody”; KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”; KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” oraz inne interpretacje związane z przychodami. W szczególności standard będzie dotyczył przychodów z tytułu sprzedaży różnych usług i towarów w ramach jednej umowy, gdzie przekazanie tych towarów i usług będzie się odbywać w różnych okresach sprawozdawczych. Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r.

Przy wdrożeniu MSSF 15 Grupa Kapitałowa IMS zastosowała metodę „zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego”. Efekt pierwszego zastosowania został ustalony jedynie w odniesieniu do umów, które były aktywne na 1 stycznia 2018 roku.

Spółki Grupy IMS zawierają umowy głównie w formie pisemnej. Bardzo mała część umów nie jest przygotowywana w formie pisemnej i wynika to ze specyfiki i charakteru drugiej strony kontraktu.

Standard wskazuje, iż zasadniczo każdą umowę należy rozliczać odrębnie, dopuszczalna jednak jest możliwość grupowania umów, o ile zawierane są w zbliżonym terminie lub z tym samym klientem (lub jednostkami powiązanymi z klientem), oraz :

 1. umowy te negocjuje się w pakiecie i mają wspólny cel ekonomiczny;
 2. kwota wynagrodzenia płatna na mocy jednej umowy jest uzależniona od ceny lub wyników realizacji pozostałych umów, albo
 3. wszystkie lub niektóre towary lub usługi, do których spółki zobowiązały się w umowie, stanowią jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia.

W przypadku Grupy Kapitałowej IMS przyjęto dopuszczone standardem rozwiązanie łączenia umów do tzw. „portfela umów” o podobnych cechach, których wynik analizy w obrębie całego portfela umów nie będzie istotnie różnił się od zastosowania MSSF 15 w stosunku do pojedynczej umowy. Grupa zweryfikowała kontrakty zawierane w ramach zidentyfikowanych przez Grupę segmentów działalności tj.:

 1. umowy abonamentowe (audio, wideo i aroma);
 2. umowy/zlecenia reklamowe audio i wideo;
 3. umowy/zlecenia eventowe;
 4. umowy/zlecenia w segmencie Systemy Digital Signage;
 5. umowy/zlecenia pozostałe. 

Zdecydowana większość kontraktów w Grupie to wieloletnie umowy abonamentowe oraz krótkie (maksymalnie do 3-miesięcy) zlecenia reklamowe audio i wideo. W przypadku usług abonamentowych, umowy zawierają zobowiązania do świadczenia usług, do których w zapisach umownych został przyporządkowany i rozpoznany na warunkach rynkowych przychód. Podobnie jest w przypadku umów reklamowych i eventowych. Umowy/zlecenia zawierane są na okresy dzienne - tygodniowe – miesięczne (maksymalnie do 3 miesięcy). Umowy/zlecenia w swej treści zostały podzielone na określone zobowiązania z przypisaną wartością wynagrodzenia za określone świadczenie. W przypadku umów sprzedaży systemów Digital Signage (głównie występujące w IMS r&d) zidentyfikowane zobowiązania umowne dotyczą dostawy sprzętu, instalacji i udzielenia gwarancji na sprzedany sprzęt. Wszystkie zidentyfikowane zobowiązania (poza gwarancją na sprzedany sprzęt) mają przypisaną wartość świadczenia. Gwarancja zapewniająca jedynie, iż dostarczony w ramach realizowanej umowy towar odpowiada uzgodnionej w trakcie zawierania kontraktu specyfice, nie jest wydzielana jako odrębne zobowiązanie do realizacji świadczenia. Grupa Kapitałowa IMS ze względu na marginalne (historycznie) koszty napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych, które stanowiły koszt Grupy (a nie były refakturowane na klienta bądź nie została wykorzystana gwarancja producenta zewnętrznego) uznaje, iż zobowiązanie gwarancyjne Grupy wynikające z umowy nie stanowi istotnej wartości przy której należałoby wydzielać wartość przychodu. W przypadku urządzeń i systemów Digital Signage sprzedawanych przez IMS r&d, w głównej mierze towar i urządzenia wykorzystywane do instalacji systemu Digital Signage mają gwarancje producenta zewnętrznego, i te są ewentualnie wykorzystywane do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych. W trakcie prowadzonej analizy zidentyfikowano w segmencie sprzedaży systemów Digital Signage jedną umowę, w której należało zweryfikować – poprzez kapitały - ujmowaną w sprawozdaniach lat poprzednich (2016 i 2017 rok) wartość części przychodu.

W ramach przeprowadzonych analiz związanych z wdrożeniem MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, Grupa poddała także sprawdzeniu zagadnienia dotyczące kapitalizowania kosztów związanych z umowami i zleceniami. Najistotniejszym zdaniem Emitenta obszarem do analizy są koszty związane z segmentem umów abonamentowych (w tym głównie prowizji od sprzedaży). Standard MSSF 15 klasyfikuje koszty związane z kontraktem na dwie kategorie:

 1. Koszty aktywowane – koszty ponoszone przez jednostkę w celu doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem, których jednostka nie poniosłaby, jeżeli umowa nie zostałaby zawarta. Grupa Kapitałowa IMS zidentyfikowała w swojej działalności koszty takie jak:
 • Prowizje od sprzedaży;
 • Koszty pierwszej instalacji urządzeń w kontraktach abonamentowych.
 1. Koszty ujmowane w momencie ich poniesienia – koszty ponoszone bez względu na fakt czy umowa zostaje zawarta, czy też nie. Przykład zidentyfikowanych kosztów:
 • Koszty ogólne i administracyjne;
 • Płace stałe handlowców.

W przypadku kosztów aktywowanych jednostki mają prawo do ujęcia ww. kosztów uzyskania kontraktu w momencie ich poniesienia wyłącznie w sytuacji, gdy przewidywany okres realizacji umowy wynosi jeden rok lub mniej. W Grupie IMS koszty aktywowane dotyczą wyłącznie umów abonamentowych, które zawierane są na okresy dłuższe niż 1 rok. W przypadku umów abonamentowych Grupa rozlicza prowizje od sprzedaży wypłacane na rzecz handlowców w miesiącu podpisania umowy. Zgodnie z MSSF 15 taki koszt należy aktywować na cały okres trwania umowy. Korekta wykazana na 01.01.2018 r. w pozycji „Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16” wyniosła +175 tys. PLN i została zaprezentowana poniżej.

Koszt pierwszej instalacji urządzeń w kontraktach abonamentowych jest zidentyfikowany, wyceniany, a w konsekwencji przychód związany z tym kosztem jest fakturowany na klienta w miesiącu instalacji. Cena w zdecydowanej większości dotychczasowych umów ustalona jest na poziomie rynkowym. Sporadycznie występują sytuację, kiedy przychód z tytułu instalacji wkalkulowany jest w miesięczne opłaty czynszowe. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie i Grupa stara się odchodzić od takiego systemu rozliczenia usługi. Usługę instalacji na rzecz IMS S.A. świadczy IMS r&d sp. z o.o.

MSSF 15 nie ma istotnego wpływu na moment ujęcia i kwotę przychodów rozpoznanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. (saldo początkowe „Kapitał zapasowy - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16”). Poniżej przedstawiono wpływ wdrożenia MSSF 15 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz poziom skonsolidowanego wyniku finansowego.

Wpływ zastosowania nowych standardów MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej IMS

 

 Stan na
31 grudnia 2017 r.
(dane opublikowane)

Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 9, MSSF 15 

Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 16 

 Stan na
1 stycznia 2018 r
(dane przekształcone)

Aktywa trwałe

14 068

(25)

1 888

15 931

Wartość firmy 

2 446

-

-

2 446

Wartości niematerialne

697

-

-

697

Rzeczowe aktywa trwałe

10 429

-

-

10 429

Prawo do użytkowania nieruchomości

-

-

1 885

1 885

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

486

(25)

3

464

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

10

-

-

10

Aktywa obrotowe

23 758

382

-

24 140

Zapasy

2 822

-

-

2 822

Należności z tytułu dostaw i usług

12 953

166

-

13 119

Należności pozostałe

106

-

-

106

Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego

102

-

-

102

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

7 023

-

-

7 023

Rozliczenia międzyokresowe

752

216

-

968

Aktywa razem

37 826

357

1 888

40 071

 

  Stan na 31 grudnia 2017 r. (dane opublikowane) Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 9, MSSF 15
Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 16
Stan na 1 stycznia 2018 r. (dane przekształcone)
KAPITAŁ WŁASNY        
Kapitał podstawowy 670 - - 670
Kapitał zapasowy 9 128 - - 9 128
Kapitał zapasowy - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16 - 292 (125) 167
Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych 2 512 - - 2 512
Akcje własne (1 988) - - (1 988)
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach 2 552 - - 2 552
Zysk netto 7 857 - - 7 857
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 20 731 292 (125) 20 898
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym, w tym: 4 24 (4) 24
Kapitał zapasowy - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16 - 24 (4) 20
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 20 735 316 (129) 20 922
ZOBOWIĄZANIA        
Zobowiązania długoterminowe 5 958 41 1 312 7 311
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 145 - - 5 145
Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości - - 1 338 1 338
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 793 41 (26) 808
Rezerwy długoterminowe 20 - - 20
Zobowiązania krótkoterminowe 11 133 - 705 11 838
Zobowiązania z tytułu leasingu 2 479 - - 2 479
Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości - - 705 705
Zobowiązania z tytułu faktoringu 359 - - 359
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 5 358 - - 5 358
Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 941 - - 1 941
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 257 - - 257
Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków 516 - - 516
Przychody przyszłych okresów 39 - - 39
Rezerwy krótkoterminowe 184 - - 184
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 17 091 41 2 017 19 149
Pasywa razem 37 826 357 1 888 40 071

Wpływ zastosowania poszczególnych standardów na kapitał własny na 01.01.2018 r.

 

Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16, w tym:

167

- MSSF 9 (korekta odpisów aktualizujących należności handlowe)

117

- MSSF 15 (korekta przychodów i aktywowanych kosztów bezpośrednich)

175

- MSSF 16 (korekta dotycząca rozliczanych, zidentyfikowanych zobowiązań z tytułu leasingu związanych z prawem do użytkowania nieruchomości)

(125)

Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

 

Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16, w tym:

20

- MSSF 9 (korekta odpisów aktualizujących należności handlowe)

24

- MSSF 15 (korekta przychodów i aktywowanych kosztów bezpośrednich)

-

- MSSF 16 (korekta dotycząca rozliczanych, zidentyfikowanych zobowiązań z tytułu leasingu związanych z prawem do użytkowania nieruchomości)

(4)

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

187 

Poniżej przedstawiono wpływ zastosowania MSSF 15 na wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i z całkowitych dochodów na 31 grudnia 2018 r.

 

 Stan na
31 grudnia 2018 r.
(przed zastosowaniem
MSSF 15)

Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 15 

 Stan na
31 grudnia 2018 r
(po zastosowaniu
MSSF 15)

Aktywa obrotowe

20 621

314

20 935

Rozliczenia międzyokresowe

678

314

992

Aktywa razem

48 181

314

48 495

Kapitał zapasowy  - wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16

(8)

175

167

Zysk netto

9 209

80

9 289

Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

(20)

-

(20)

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

17 979

255

18 234

Zobowiązania długoterminowe

13 633

21

13 654

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

1 156

21

1 177

Zobowiązania krótkoterminowe

16 569

38

16 607

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

1 413

38

1 451

Pasywa razem 48 181 314 48 495

 

 

Okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r
(przed zastosowaniem MSSF 15)

 Korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 

 Okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.
(po zastosowaniu MSSF 15)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 

53 256

(9)

53 247

Przychody netto ze sprzedaży

52 704

(9)

52 695

Koszty działalności operacyjnej

40 984

(107)

40 877

Usługi obce

19 896

(78)

19 818

Wynagrodzenia

6 601

(29)

6 572

Zysk brutto

11 514

99

11 613

Podatek dochodowy

2 344

19

2 363

Zysk netto za okres sprawozdawczy

9 170

80

9 250

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

9 209

80

9 289

WPŁYW NOWYCH STANDARDÓW NA WYNIKI FINANSOWE

 

Okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.
(przed zastosowaniem nowych standardów)

 Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 16

 Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 15 

 Korekty wynikające z wdrożenia
MSSF 9 

Razem korekty

 Okres 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.
(po zastosowaniu nowych standardów)

EBITDA

15 658

879

99

(83)

894

16 552

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

9 257

18

80

(66)

32

9 289

powrót

 

Zasady konsolidacji

Spółki zależne, nad którymi IMS S.A. sprawuje kontrolę, podlegają konsolidacji metodą pełną. Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli przez Spółkę, natomiast przestają być konsolidowane w chwili utraty nad nimi kontroli przez IMS S.A. Spółka posiada kontrolę, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, kiedy podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych (zwrotów), oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych (zwrotów) poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.

Salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami Grupy w tym niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, są dla celów konsolidacji eliminowane.

Udziały niekontrolujące w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia.

Skład Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”; „Grupa”) na dzień 31.12.2018 r.:

Szczeble powiązania

Jednostka

Nazwa skrócona

Data objęcia kontroli

Procentowy udział IMS S.A. w kapitale spółki

Metoda konsolidacji

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na 31 grudnia 2017 r.

Jednostka dominująca

IMS
Spółka Akcyjna

z siedzibą
ul. Puławska 366
Warszawa

IMS S.A.

x

x

x

Pełna

Szczebel pierwszy

IMS r&d spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
ul. Lipowa 3
Kraków

IMS r&d
sp. z o.o.

19.01.2006 r.

100,00%

100,00%

Pełna

 

IMS events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
ul. Królowej Marysieński 94A
Warszawa

IMS events
sp. z o.o.

31.03.2014 r.

73,00%

73,00%

Pełna

 

Mood Factory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
ul. Puławska 366
Warszawa

Mood Factory|
Sp. z o.o.

04.08.2016 r.

93,20%

86,40%

Pełna

 

APR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
ul. Drozdów 4
Katowice

APR
Sp. z o.o.

15.10.2018 r.

100,00%

x

Pełna*

 

Videotronic Media Solutions
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
ul. Puławska 366
Warszawa

VMS
Sp. z o.o.

18.05.2007 r.

100,00%

100,00%

Pełna

* Konsolidacja sprawozdania finansowego APR Sp. z o.o. rozpoczęła się od 15 października 2018 roku

powrót

Stosowane zasady rachunkowości

Przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania za 2018 rok zasady rachunkowości są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2017, poza nowymi standardami rachunkowości stosowanymi od 1 stycznia 2018 r. opisanymi wcześniej. Dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty konsolidacyjne, zawarte w dokumentacji konsolidacyjnej Grupy.

Waluty obce

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej IMS transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień, tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym ryzykiem walutowym.

Zastosowane kursy walut do wyceny pozycji bilansowych:

Kurs wymiany złotego do euro

Kurs wymiany złotego do dolara

31 grudnia 2017 r.

4,1709

3,4813

31 grudnia 2018 r.

4,3000

3,7597

Ujęcie przychodów ze sprzedaży

W związku z wprowadzeniem MSSF 15 w Grupie nie nastąpiły istotne zmiany w ujmowaniu przychodów, co zostało dokładnie opisane w zakładce Wpływ zastosowania nowych standardów MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16 na sprawozdania finansowe. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w stopniu odzwierciedlającym spełnienie przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia (realizacji usługi) lub dostawy towaru.

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług w zwykłym toku działalności Grupy. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne odpisy.

Grupa ujmuje przychody ze sprzedaży po spełnieniu wszystkich następujących warunków:

 • umowa została zawarta w formie pisemnej, ustnej lub innej zgodnej ze zwyczajowymi praktykami handlowymi, oraz obie strony umowy zaakceptowały jej warunki;
 • zidentyfikowano w umowie prawa i obowiązki każdej strony dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane oraz zidentyfikowano warunki płatności za powyższe dobra lub usługi;
 • umowa posiada treść ekonomiczną;
 • jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za przekazane klientowi dobra i usługi.

Przychody ze sprzedaży dzielą się na trzy główne kategorie:

 • Przychody ze sprzedaży usług;
 • Przychody z tytułu dzierżawy urządzeń;
 • Przychody ze sprzedaży towarów.  

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody Grupy uzyskiwane są zasadniczo w związku ze świadczeniem usług.

Jeżeli umowa przewiduje opłaty pobrane z góry za usługi (nie dotyczy zaliczek), które mają być świadczone w okresach przyszłych, przychód rozpoznaje się proporcjonalnie, w każdym miesiącu, którego dotyczy opłata, w części odpowiadającej opłacie za dany miesiąc. Wartość opłaty za przyszłe okresy odracza się jako rozliczenie międzyokresowe przychodu. Na dzień 31.12.2018 r. rozpoznano przychody przyszłych okresów w wysokości 306 tys. PLN.

Przychody z tytułu dzierżawy urządzeń

Spółki Grupy w swojej działalności zawierają umowy wieloletnie (abonamentowe), w tym na dzierżawę urządzeń audiobox, wideobox, aromabox, lokalizatory i standy. Przychody z tego tytułu rozpoznawane są miesięcznie, tj. w każdym miesiącu w którym usługa miała miejsce.

Przychody ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży towarów (np. monitorów, urządzeń, zapachów aroma) ujmuje się jednorazowo w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia.

Przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika.

Koszty

Przez koszty i straty Grupa rozumie uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości. Powodują one zmniejszenie wartości aktywów albo zwiększenie wartości zobowiązań i doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie obciążające spółki Grupy koszty dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągnięciem konkretnych przychodów. Zachowanie współmierności przychodów i kosztów zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń.

Zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem, Grupa aktywuje i rozlicza w czasie przez cały okres trwania kontraktu.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione.

Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym i wykazuje bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Podatek odroczony

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikającego z różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym, ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód (stratę) podatkową, to się go nie wykazuje. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu.

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat oraz aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika.

Zysk netto na akcję

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy Grupy za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych, zamiennych na akcje zwykłe).

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Obciążenia amortyzacyjne dla pozycji innych niż grunty i inwestycje w toku naliczane są od wartości zakupu środków trwałych pomniejszonej o ich przewidywalną wartość końcową, metodą liniową przez okres przewidywanej przydatności do użycia.

Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego, a konsekwencje zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu amortyzuje się przez okres ich przewidywanego ekonomicznego użytkowania na takich samych zasadach jak aktywa własne.

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowego majątku trwałego określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia wyceniane są jako niższa z dwóch wartości:

 • wartości bilansowej na dzień zaklasyfikowania jako przeznaczone do zbycia lub
 • w wartości godziwej pomniejszonej o oczekiwane koszty sprzedaży.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia nie są amortyzowane od momentu zakwalifikowania jako przeznaczone do zbycia. Na 31.12.2018 roku w Grupie IMS nie wystąpiła kategoria „Aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia”.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umo­rzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawo­zdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.

Koszty prac badawczych ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym w wyniku prac rozwojowych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy uzasadnia je:

 • wykonalność techniczna umożliwiająca udostępnienie ich do wykorzystania lub sprzedaży;
 • zamiar opracowania w celu wykorzystania lub sprzedaży;
 • możliwość wykorzystania lub sprzedaży;
 • sposób generowania przez daną wartość niematerialną prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych;
 • dostępność odpowiednich zasobów technicznych, finansowych i innych niezbędnych do ich opracowania i późniejszego wykorzystania lub sprzedaży;
 • możliwość wiarygodnej wyceny kosztów przypadających na dany składnik tych wartości w procesie jego opracowywania.

Kwota początkowo ujęta jako wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym jest sumą kosztów poniesionych od dnia spełnienia przez dany składnik tych wartości powyższych kryteriów ujęcia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wytworzone w zakresie własnym wykazuje się w taki sam sposób, jak w przypadku wartości niematerial­nych nabywanych w oddzielnych transakcjach.

Utrata wartości niematerialnych aktywów innych niż wartość firmy

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Niefinansowe aktywa inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień bilansowy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu.

Wartość firmy

Wartość firmy powstająca przy przejęciu, wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad udziałem w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki, z którą nastąpiło połączenie, ujmowanych na dzień przejęcia. Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości wartości firmy dokonywany jest na koniec roku obrotowego lub częściej, jeśli istnieją przesłanki dotyczące utraty wartości. Stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy alokowanej do ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów ośrodka. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. W chwili zbycia ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, przypadającą na niego część wartości firmy uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia.

Na wartość firmy wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej składają się:

 • wartość firmy wynikająca z połączenia IMS S.A. z Mall TV Sp. z o.o. w kwietniu 2009 roku;
 • wartość firmy wynikająca z nabycia przez IMS S.A. IMS events sp. z o.o. w marcu 2014 roku;
 • wartość firmy wynikająca z nabycia przez IMS S.A. Mood Factory Sp. z o.o. w sierpniu 2016 roku;
 • wartość firmy wynikająca z nabycia przez IMS S.A. APR Sp. z o.o. w październiku 2018 roku.

Zapasy

Zapasy wykazuje się po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też po cenie sprzedaży netto, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Koszty wytworzenia, zawierające odpowiednią część stałych i zmiennych kosztów ogólnego zarządu, przypisuje się do zapasów stosując zasady najwłaściwsze dla poszczególnych kategorii zapasów, przy czym zapasy wycenia się metodą FIFO. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży zapasów pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

Aktywa i zobowiązania finansowe

Od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z MSSF 9, Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do poniższych kategorii wyceny:

 • wyceniane według zamortyzowanego kosztu;
 • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;
 • wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 klasyfikowane są na moment początkowego ujęcia w oparciu:

 • o charakterystykę przepływów pieniężnych (test SPPI);
 • o model biznesowy zarządzania danym portfelem aktywów.

Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez spółki Grupy modelu zarządzania aktywami finansowymi oraz warunków umownych przepływów pieniężnych. Grupa dokonuje reklasyfikacji inwestycji wyłącznie wtedy, gdy zmienia się model zarządzania tymi aktywami.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

W kategorii „Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu” znajdują się instrumenty utrzymywane w celu ściągnięcia umownych przepływów, które obejmują wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej („SPPI”, ang. solely payment of principal and interest). Przychody z tytułu odsetek oblicza się metodą efektywnej stopy procentowej i wykazuje w pozycji „przychody z tytułu odsetek” w wyniku finansowym. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmuje się zgodnie z zasadą rachunkowości 1.8.11. powyżej i prezentuje w pozycji „odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych”.

W przypadku Grupy IMS aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują głównie:

 • udzielone pożyczki i należności,
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
 • kredyty i pożyczki,
 • zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,
 • zobowiązania z tytułu leasingu, w tym zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

Po początkowym ujęciu Grupa wycenia inwestycje w instrumenty kapitałowe w wartości godziwej. Zmiany wartości bilansowej są ujmowane przez pozostałe całkowite dochody, za wyjątkiem zysków i strat z tytułu utraty wartości, przychodów z tytułu odsetek oraz różnic kursowych, które Spółka ujmuje w wyniku finansowym. W przypadku zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych, łączny zysk lub stratę poprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do wyniku finansowego i ujmuje jako pozostałe zyski/straty. Przychody z tytułu odsetek oblicza się metodą efektywnej stopy procentowej i wykazuje w pozycji „przychody z tytułu odsetek”. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmuje się zgodnie z zasadą rachunkowości 1.8.11. powyżej i prezentuje w pozycji „odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych”.

W tej kategorii Grupa klasyfikuje pozostałe udziały.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Aktywa i zobowiązania finansowe które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na 31.12.2018 roku w Grupie nie wystąpiły takie aktywa i zobowiązania finansowe.

Efektywna stopa procentowa

Jest to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym, do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Grupa dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty, opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub dyskonta. Przyjmuje się założenie, że przepływy pieniężne oraz oczekiwany czas trwania grupy podobnych instrumentów finansowych mogą być wiarygodnie oszacowane. Jednakże, w rzadkich przypadkach, kiedy nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie przepływów pieniężnych lub oczekiwanego czasu trwania instrumentu finansowego (lub grupy instrumentów finansowych), jednostka dokonuje wyliczeń w oparciu o przepływy pieniężne wynikające z umowy za pełny umowny czas trwania instrumentu finansowego (lub grupy instrumentów finansowych).

Pozostałe aktywa (w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów)

Do pozostałych aktywów zaliczane są w szczególności należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Grupa ujmuje jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wydatki takie jak:

 1. poniesione nakłady (wydatki), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacyjne,
 2. poniesione nakłady (wydatki), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacji finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotyczą przyszłych okresów i są związane z wpływem korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Kapitał podstawowy

Kapitał zakładowy IMS S.A. wykazuje się w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zgodnie ze Statutem IMS S.A. kapitał zakładowy składa się z akcji zwykłych na okaziciela.

Koszty transakcyjne bezpośrednio związane z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji.

powrót

Rezerwy

Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konse­kwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić.

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowią­zania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpo­wiada wartości bieżącej tych przepływów.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią prawdopodobne zobowiązania spółek Grupy, których realizacja nastąpi w przyszłości, wynikające z poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów. Są to zobowiązania zapłaty za towary lub usługi, które spółki otrzymały, lecz za które nie dokonały dotychczas rozliczenia z dostawcą; kwota tych zobowiązań nie została formalnie ustalona z dostawcą lub nie otrzymano oficjalnego dokumentu potwierdzającego powstanie zobowiązania. Chociaż czasami konieczne jest szacowanie kwoty lub ram czasowych rozliczeń międzyokresowych biernych, stopień niepewności jest generalnie o wiele mniejszy niż w przypadku rezerw. Podstawowymi tytułami stanowiącymi RMK bierne w Grupie IMS są:

 • wydatki jednorazowe dotyczące okresu sprawozdawczego oraz stałe powtarzalne w każdym miesiącu sprawozdawczym, ale ze względu na swoją specyfikę fakturowania istnieje prawdopodobieństwo, że nie otrzymamy dokumentu źródłowego obcego w wymaganym terminie. Przykładami są tu: usługi elektroniczne, łączności, energii itp. oraz wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupem paliwa, akcesoriów samochodowych);
 • koszty prowizji od sprzedaży za dany okres sprawozdawczy na rzecz handlowców i firm współpracujących zgodnie z zawartymi umowami – koszt dotyczy głównie IMS S.A.;
 • koszty opłat dla pośredników reklamowych – koszt dotyczy IMS S.A.;
 • koszty dzierżawy powierzchni reklamowej oraz koszty zakupu powierzchni reklamowej – koszt dotyczy IMS S.A.;
 • opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (licencje) – koszt dotyczy IMS S.A.;
 • premie okresowe dla pracowników.

Rozliczenia międzyokresowe bierne w momencie ich utworzenia obciążają w całości koszty rodzajowe oraz odpowiednie koszty w układzie kalkulacyjnym, a ich wykorzystanie rozliczane jest ze zobowiązaniem powstałym z ich tytułu. W przypadku braku obowiązku uregulowania rozliczenia międzyokresowego biernego następuje jego likwidacja (rozwiązanie) powodująca korektę kosztów rodzajowych w okresie rozliczenia. Ewentualne różnice pomiędzy wartością rozliczenia międzyokresowego biernego, a kwotą zobowiązania powstałego z jego tytułu, również korygują koszty rodzajowe w okresie rozliczenia.

Leasing

Grupa od 1 stycznia 2018 roku zastosowała nowy standard MSSF 16 „Leasing”. Standard zlikwidował pojęcie leasingu operacyjnego i w konsekwencji spowodował rozpoznanie nowego składnika aktywów (prawa do użytkowania środka będącego przedmiotem leasingu) oraz nowych zobowiązań związanych z dokonywaniem płatności z tytułu leasingu. Grupa identyfikuje umowy, w których odpłatnie następuje użyczenie składnika aktywów na pewien okres czasu. W przypadku leasingów krótkoterminowych (poniżej 12 miesięcy) lub tych o niskiej wartości (komputery, drukarki), Grupa stosuje wyłączenie i rozlicza takie umowy na dotychczasowych zasadach.

Umowa zawiera leasing, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • składnik aktywów jest zidentyfikowany;
 • Grupa ma prawo do praktycznie wszystkich korzyści ekonomicznych;
 • Grupa ustala w jaki sposób i dla jakich celów używany jest składnik aktywów.

Powstające zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu lub w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu związanych z prawem do użytkowania nieruchomości z podziałem na krótko- i długoterminowe.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i część kapitałową (zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu). Część odsetkowa odnoszona jest w koszty okresu i ujmowana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ramach odsetek. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

Akcyjne programy motywacyjne

W 2017 r. w IMS S.A. przyjęty został Program Motywacyjny III na lata 2018 – 2020, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS. Zgodnie z MSSF 2 „Płatności w formie akcji”, odsprzedaż akcji własnych oraz prowadzone programy motywacyjne Emitent odnosi na kapitał własny (kapitał zapasowy), a z drugiej strony, ujmowany jest odpowiedni koszt. Programy motywacyjne dla pracowników związane są z wynagrodzeniem za świadczoną przez nich pracę, dlatego wartość przyznanych opcji na akcje odnoszona jest w ciężar kosztów wynagrodzeń lub usług obcych w zależności od formy zatrudnienia danego beneficjenta programu motywacyjnego.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Profesjonalny osąd

Sporządzenie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wymaga od Zarządów spółek Grupy Kapitałowej IMS zastosowania osądów, szacunków i przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Kierując się subiektywną oceną, zarządy spółek Grupy Kapitałowej IMS określają i stosują polityki rachunkowości, które zapewniają, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się z sprawozdań poszczególnych spółek Grupy, będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:

 • prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne;
 • odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji;
 • sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny;
 • kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (pkt 1.9.2. poniżej), dokonane przez spółki w procesie stosowania zasad rachunkowości Grupy i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Klasyfikacja umów leasingu

Grupa jest stroną umów, które mogą spełniać (lub nie) warunki zaklasyfikowania do umów leasingowych. Klasyfikacja umów odbywa się w oparciu o ocenę, czy spółki Grupy w zamian za wynagrodzenie mają prawo do sprawowania kontroli, w tym pobierania korzyści ekonomicznych, nad użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez określony czas. Sprawowanie kontroli oznacza możliwość leasingobiorcy zarówno kierowania wykorzystaniem składnika aktywów jak i otrzymywaniem korzyści z jego wykorzystania.  Oceny Zarządu wymaga także wydzielenie elementów leasingowych i nie leasingowych; alokowanie płatności do wydzielonych elementów oraz określenie okresu leasingu zgodnie z MSSF 16, szczególnie w przypadku gdy okres leasingu obejmuje również okresy opcjonalne (Grupa ocenia na ile jest pewna wykonania opcji przedłużenia lub nieprzedłużenia leasingu).

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Informacje dotyczące aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 4.6.

Stawki amortyzacyjne

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Spółki Grupy Kapitałowej IMS corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych kształtują się następująco:

Rodzaje wartości niematerialnych

Okres ekonomicznej użyteczności

Koszty zakończonych prac rozwojowych

6 lat

Oprogramowanie komputerowe

do 6 lat

Inne wartości niematerialne

do 6 lat

Roczne stawki amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych kształtują się następująco:

Rodzaje środków trwałych

Okres ekonomicznej użyteczności

Środki transportu

do 9 lat

Maszyny i urządzenia

do 6 lat

Urządzenia komputerowe

do 5 lat

Wyposażenie

do 5 lat

Niepewność szacunków

Poniżej omówione zostały podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.

Na 31 grudnia 2018 roku w Grupie IMS nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.

Najistotniejsze szacunki dokonane za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku dotyczą:

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym wartości firmy

Emitent przeprowadził testy na utratę wartości wartości firmy. Wymagało to oszacowania wartości użytkowej ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana została wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów.

W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono, że na dzień bilansowy występują przesłanki świadczące o utracie wartości wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości firmy z konsolidacji. Testy na utratę wartości wartości firmy zaprezentowane zostały w nocie 4.1.

Utrata wartości aktywów finansowych i odpis aktualizujący należności

Na dzień bilansowy spółki Grupy IMS dokonują aktualizacji wartości należności, zgodnie z wdrożonym standardem MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Spółki już od momentu ujęcia aktywa finansowego w bilansie wyliczają odpis z tytułu utraty wartości za pomocą wskazanego przez MSSF 9 modelu „oczekiwanych strat kredytowych” (a nie jak dotychczas „strat poniesionych”). W wyniku przeprowadzonej analizy wyceny wartości należności handlowych, Grupa na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. dokonała odpisów z tytułu utraty wartości należności, które zostały opisane w nocie 4.8. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Odpis aktualizujący zapasy

Grupa dokonała aktualizacji wartości zapasów (materiałów i towarów). Na dzień 31.12.2018 roku dokonano analizy przydatności zapasów i oceniono prawdopodobieństwo wykorzystania lub uzyskania przychodu ze sprzedaży posiadanych zapasów. Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się na zasadzie odpisów indywidualnych dla poszczególnych zapasów lub kategorii zapasów. Szacunki dotyczące wartości netto możliwej do uzyskania opierają się na najbardziej wiarygodnych dowodach dostępnych w czasie sporządzania analizy co do przewidywanej kwoty, możliwej do zrealizowania z tytułu sprzedaży zapasów. Odpis aktualizujący wartość zapasów obciąża pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych wartość wynikająca z wyceny według ceny sprzedaży netto zaktualizowanego zapasu (materiału, towaru) jest wyższa od wartości księgowej, dokonuje się odwrócenia uprzednio dokonanego odpisu utraty wartości lub jego odpowiedniej części. Odwrócenie wartości uprzednio dokonanego odpisu powiększa pozostałe przychody operacyjne.

Szacunki przyjęte przy naliczaniu rozliczeń międzyokresowych biernych

Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacowanej na podstawie ustaleń umownych wartości należnej pośrednikom i współpracownikom z tytułu pozyskiwanych kontraktów, opłat dla firm pośredniczących w sprzedaży usług reklamowych oraz zobowiązań z tytułu zakupu miejsca reklamowego do świadczenia usług reklamowych.

powrót

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd IMS S.A. w Warszawie 25 kwietnia 2019 r.

powrót