Sytuacja kadrowa


Sytuacja kadrowa

Liczba pracowników (w osobach)

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

 Pracownicy (wszystkie spółki Grupy)

46

37

 Zarząd  (wszystkie spółki Grupy)

12

9

 RAZEM

58

46

Jednocześnie Grupa w swojej działalności ściśle współpracuje z ponad osiemdziesięcioma firmami / osobami fizycznymi na podstawie umów opartych o prawa kodeksu cywilnego.

Grupa prowadzi działalność usługową, w której kluczowe znaczenie mają zasoby ludzkie. Ludzie, którzy tworzą firmę, są świetnymi specjalistami. Są wśród nas uznani zawodowi muzycy, DJ-e, menedżerowie z wieloletnim stażem w dużych korporacjach i agencjach reklamowych. Doświadczenie i wiedza kluczowych pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych przekłada się na unikalną pozycję konkurencyjną spółki. Aby zadbać o zrównoważony i efektywny rozwój pracowników, spółki Grupy IMS współfinansują ich proces kształcenia – szkolenia, nabywanie uprawnień, udział w konferencjach, sympozjach i warsztatach. Dla osób wybitnych i wyróżniających się przewidziano natomiast możliwość stworzenia indywidualnej ścieżki kariery. W celu związania kluczowego personelu z Grupą, w latach 2011 – 2013 oraz 2013 – 2015 przeprowadzone zostały programy motywacyjne oparte o akcje jednostki dominującej IMS S.A. Charakter programu mającego na celu związanie pracowników i menedżerów z Grupą miała także odsprzedaż akcji własnych przeprowadzona w czerwcu 2016 r., opisana szczegółowo w sprawozdaniach za 2016 rok. Natomiast w 2017 r. w IMS S.A. przyjęty został Program Motywacyjny III na lata 2018 – 2020, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

powrót

Wynagrodzenie członków kadry menedżerskiej                          

Jako kluczowy personel kierowniczy Grupa identyfikuje Zarządy poszczególnych spółek Grupy i Radę Nadzorczą IMS S.A.

Zarządy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej IMS

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)

2 700

2 639

Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy

-

-

Pozostałe świadczenia długoterminowe

-

-

Płatności w formie akcji

112

-

 Razem

2 812

2 639

Wynagrodzenie członków zarządów spółek Grupy składa się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie oraz z tytułu umowy o pracę) i premii. Premia członków zarządów uzależniona jest od ich wyników pracy oraz wyników Grupy IMS osiąganych w danym roku obrotowym. Członkowie Zarządu IMS S.A. objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządów spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom zarządów nie przyznano innych świadczeń w naturze. Na 31 grudnia 2018 r. nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze oraz zobowiązania w związku z tymi emeryturami dla byłych osób nadzorujących i zarządzających.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej IMS S.A.

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)

162

142

Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy

-

-

Pozostałe świadczenia długoterminowe

-

-

Płatności w formie akcji

-

-

 Razem

162

142

powrót