Istotne wydarzenia roku 2018


Rekomendacja „KUPUJ” dla akcji IMS S.A. z ceną docelową 5 PLN

W dniu 27 marca 2018r. opublikowana została przez Polski Dom Maklerski rekomendacja „kupuj” dla akcji IMS S.A. Na bazie modelu DCF oraz na podstawie oczekiwanej stopy dywidendy wyznaczono cenę docelową akcji IMS S.A. na 5,00 PLN, co oznaczało 32% potencjał wzrostu kursu akcji.

W rekomendacji wskazano kluczowe przesłanki inwestycyjne dla potencjalnych Akcjonariuszy:

 • sytuacja rynkowa, w tym: duża popularność marketingu sensorycznego na świecie oraz wzrost rynku reklamy w Polsce;
 • wypracowane wyniki ponad prognozą – szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2017 rok opublikowane przez Spółkę w lutym 2018 r., okazały się być lepsze od prognozy o 1,4% na skonsolidowanych przychodach oraz 11% wyższe w odniesieniu do zysku netto.
 • stabilna polityka dywidendowa - IMS wypłaca dywidendę od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym;
 • atrakcyjne akwizycje - zgodne ze strategią rozwoju Grupy IMS – konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie;
 • nowe produkty - Grupa IMS stale pracuje i wprowadza na rynek nowe produkty;
 • atrakcyjny model biznesowy - sprzedaż Grupy IMS w ok. 50% wynika ze stałych, comiesięcznych przychodów abonamentowych opartych o wieloletnie kontrakty, co zapewnia stałe wpływy finansowe;
 • ekspansja zagraniczna - Grupa IMS swoje usługi dostarcza już do wielu krajów, do których należą m.in.: Słowacja, Niemcy, Czechy, Rumunia, Węgry. Plany rozwoju opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w Polsce. Dzięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy ze spółkami Grupy IMS;
 • nowe segmenty rynku - Grupa IMS ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. Ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju to bankowość oraz kanał stacji benzynowych.

Jak podał Polski Dom Maklerski S.A., rekomendacja „kupuj” oznacza, że w ocenie PDM S.A. Spółka jest fundamentalnie niedowartościowana i w okresie ważności rekomendacji cena akcji IMS S.A. znacznie wzrośnie. Rekomendacja zapada w dni jej zmiany (zapadnięcie przez zmianę) lub na dzień, w którym upływa 12 miesięcy od dnia jej wydania (zapadnięcie poprzez osiągnięcie terminu ważności), w zależności, który z powyższych terminów okaże się wcześniejszy. PDM S.A. podaje także, że nie zawarł z IMS S.A. umowy o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Emitent dodaje w uzupełnieniu, że nie łączyła ani nie łączy IMS S.A. lub którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej IMS jakakolwiek umowa z Polskim Domem Maklerskim S.A.

Powyższe informacje stanowią streszczenie z rekomendacji maklerskiej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 20161958 z 9 marca 2016 r. (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji). Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa, w tym informacje na temat ewentualnych możliwych powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że mają negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym interesy lub konflikty interesów osób sporządzających rekomendacje w odniesieniu do instrumentów finansowych lub Spółki są ujawnione w treści rekomendacji.

Wyciąg z rekomendacji

Data sporządzenia rekomendacji Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji Instytucja (autor) Rodzaj Cena docelowa Pełna treść rekomendacji
2018.03.27

2018.03.27

Godz. 8:00

Polski Dom Maklerski S.A. KUPUJ 5,00 PLN https://polskidm.com.pl/pliki/raport_ims.pdf

powrót

Nabycie udziałów w APR Sp. z o.o.

W dniu 15 października 2018 r. Emitent podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („APR”) oraz umowę inwestycyjną („Umowa”) określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu. Stronami Umowy są: IMS S.A. jako nabywca, trzy osoby fizyczne posiadające łącznie 100% udziałów w APR jako zbywający oraz sama spółka APR. Całość rozliczenia nastąpiła w gotówce.

APR to spółka działająca od kilku lat w branży audiomarketingu, której model biznesowy oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. Spółka APR na dzień nabycia posiadała nieco ponad 3.000 lokalizacji, do których dostarczała usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami. Po przejęciu, Grupa Kapitałowa Emitenta posiadała łącznie blisko 17.000 lokalizacji abonamentowych.

Przejęcie APR to dla Emitenta bardzo istotny krok mający na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego w Polsce oraz jeszcze silniejsze wzmocnienie pozycji Emitenta jako lidera rynku w Polsce. Dołączenie APR do Grupy Kapitałowej IMS jest także bardzo ważne z punktu widzenia istotnego umocnienia pozycji Grupy Kapitałowej Emitenta w segmencie ekonomicznym audiomarketingu, w którym Emitent zaczął działać od początku 2018 roku i w którym działa większość firm konkurencyjnych.

Zarząd Emitenta dostrzega liczne synergie wynikające z przejęcia APR. W skład tych synergii wchodzi przede wszystkim możliwość wprowadzenia do części klientów APR szerokiego portfolio usług Grupy IMS – aromamarketingu, Digital Signage, usług reklamowych audio, usług eventowych (synergie przychodowe). Występują również istotne możliwości dotyczące oszczędności kosztowych (synergie kosztowe).

Nabycie 100% udziałów w APR nastąpiło w modelu earn – out, na warunkach identycznych jak opisane w dokumencie term sheet z 9 sierpnia 2018 r. (komunikat ESPI 41/2018).

Bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli APR (będących jednocześnie członkami zarządu tej spółki) uzależniona będzie od zysków, jakie APR wypracuje dla Grupy Kapitałowej IMS. Kluczowe zapisy Umowy przedstawiają się następująco:

 1. Emitent zapłacił dotychczasowym właścicielom APR z tytułu nabycia wszystkich udziałów cenę łączną 3.750.000,00 PLN brutto, tj. 1.250.000,00 PLN brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR.
 2. Dodatkowa zapłata za udziały uzależniona będzie od zysku netto wypracowanego w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020, tj. w okresie, gdy APR będzie w strukturach Grupy IMS. Zapłata ta będzie wahać się między 1.550.000,00 PLN brutto, tj. 516.666,67 PLN brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 700.000,00 PLN do 4.800.000,00 PLN brutto, tj. 1.600.000,00 PLN brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 1.600.000,00 PLN. Emitent szacuje, że zysk netto APR w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020 wyniesie 1,0 – 1,3 mln PLN.

Na potrzeby wyliczeń wskazanych w pkt. 2 powyżej, dla określenia zysku netto, skalkulowanego zgodnie z MSSF, uwzględnia się wszystkie synergie kosztowe po nabyciu przez IMS udziałów w APR oraz część zysku wynikającą ze sprzedaży produktów i usług dotychczasowej Grupy IMS, czyli ze sprzedaży usług reklamowych, eventowych, aromamarketingu i Digital Signage. Ta część zysku netto wynikająca z przychodów ze sprzedaży produktów i usług dotychczasowej Grupy IMS nie może przekroczyć 20% zysku netto osiągniętego z dotychczasowej działalności APR.

Zarząd Emitenta szacuje, że suma płatności wymienionych w punktach 1 i 2 powyżej wynosić będzie łącznie ok. 5-8 krotność zysku netto wypracowanego przez APR dla Grupy IMS w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020.

 1. W przypadku niewypracowania przez APR w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020 co najmniej 700.000,00 PLN zysku netto skalkulowanego wg reguł opisanych powyżej, ale jednocześnie większego niż 400.000,00 PLN, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 300.000,00 PLN (po 100.000,00 PLN każdy z dotychczasowych wspólników). W przypadku wypracowania zysku netto w ww. okresie w wysokości 400.000,00 PLN lub mniejszej, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 750.000,00 PLN (po 250.000,00 PLN każdy z dotychczasowych wspólników). Wszystkie ww. kwoty zabezpieczone są notarialnymi oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.
 2. W celu dodatkowego zmotywowania dotychczasowych wspólników APR do osiągania jak najlepszych wyników finansowych w kolejnych latach, Emitent dokona dodatkowej zapłaty za nabyte wcześniej Udziały, za okresy określone jak niżej, do równego podziału pomiędzy dotychczasowych wspólników APR:
 1. 01.07.2020-30.06.2021 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
 2. 01.07.2021-30.06.2022 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
 3. 01.07.2022-30.06.2023 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
 4. 01.07.2023-30.06.2024 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres.

Zysk netto oznacza zysk netto skalkulowany zgodnie z MSSF, bez wyłączeń opisanych w pkt. 2 powyżej.

 1. Dotychczasowi wspólnicy APR będący jednocześnie członkami zarządu mają zagwarantowane miejsce w zarządzie przez okres 5 lat od podpisania Umowy. Wynagrodzenie ww. członków zarządu ustalone jest w oparciu o zasady wynagradzania członków zarządu w spółkach zależnych Emitenta. Emitent ma prawo do powołania większości zarządu w APR.
 2. Każdy z dotychczasowych wspólników APR podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa ta przewiduje zakaz konkurencji przez okres 5 lat od zakończenia przez danego wspólnika współpracy z Grupą Kapitałową IMS. Kara za złamanie zakazu konkurencji wynosi 700.000,00 PLN.

Kapitał zakładowy APR na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji wynosi 100.000 PLN i dzieli się na 1.800 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Różnica pomiędzy wysokością zarejestrowanego kapitału zakładowego, a łączną wartością nominalną udziałów w spółce jest następstwem dokonanego w APR 4 października 2018 r. dobrowolnego umorzenia 200 udziałów, które zostało przeprowadzone z czystego zysku APR.

Wybrane dane finansowe APR Sp. z o.o.

Poniżej zostały przedstawione wybrane dane finansowe APR Sp. z o.o.

 1. 15.10.2018 r. – 31.12.2018 r. – okres, w którym sprawozdanie finansowe APR Sp. o.o. podlegało konsolidacji - sprawozdanie przygotowane zgodnie z MSSF;
 2. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. – rok obrotowy APR Sp. z o.o. - sprawozdanie przygotowane zgodnie z MSSF;
 3. 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – rok obrotowy APR Sp. z o.o. - sprawozdanie po przekształceniu przygotowane zgodnie z MSSF.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres 15.10.2018 r. – 31.12.2018 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży 848 3 276 2 342
EBIT 43 286 547
EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 108 532 699
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 12 144 434

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

540

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(171)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(418)

Przepływy pieniężne netto razem

(49)

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Aktywa trwałe

1 980

1 308

Zapasy

94

110

Należności krótkoterminowe

324

283

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

81

129

Kapitał własny

1 121

703

Zobowiązania długoterminowe

741

505

Zobowiązania krótkoterminowe

653

662

W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy IMS za 2018 rok uwzględniono przychody ze sprzedaży wygenerowane przez APR Sp. z o.o. w wysokości 848 tys. PLN tys. PLN; EBIT w wysokości 43 tys. PLN; EBITDA w wysokości 108 tys. PLN oraz zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 12 tys. PLN (konsolidacja sprawozdania finansowego APR Sp. z o.o. dotyczy okresu 15.10.2018 r. –31.12.2018 r.)

W przypadku gdyby datą przejęcia był początek rocznego okresu sprawozdawczego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej uwzględniono by przychody wygenerowane przez APR Sp. z o.o. w wysokości 3.276 tys. PLN; EBIT w wysokości 286 tys. PLN; EBITDA w wysokości 532 tys. PLN oraz zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 144 tys. PLN.

powrót

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu szaf grających

W dniu 15 listopada 2018 r. Emitent, IMS r&d sp. z o.o. oraz dwie osoby fizyczne („Inwestorzy Prywatni”), podpisali umowę inwestycyjną („Umowa”) dotyczącą powołania i prowadzenia spółki celowej w celu przyszłej produkcji, dystrybucji, rozbudowy i eksploatacji Systemu Szaf Grających „Muzola”. Przewidywana szacunkowa wartość środków na realizację planowanej inwestycji będzie składała się z wkładu pieniężnego IMS S.A. – w wysokości 35.300 PLN, wkładu pieniężnego Inwestorów Prywatnych – w wysokości 200.000 PLN oraz pożyczki Emitenta dla spółki celowej w wysokości 264.700 PLN.

Szafa grająca to nowoczesne urządzenie z dostępem do bardzo szerokiej bazy muzycznej, wstawiane do pubów, barów, itp. miejsc, w którym za opłatą można odtworzyć wybrany przez siebie utwór muzyczny. W najbliższym czasie nastąpi etap komercjalizacji nowego rozwiązania poprzez stworzenie Systemu Szaf Grających „Muzola” („Projekt Muzola”), co będzie stanowić wspólny projekt IMS, IMS r&d oraz Inwestorów Prywatnych, realizowany na zasadach określonych w Umowie oraz w umowie spółki celowej, która zostanie powołana w celu realizacji ww. Projektu. Rolą Inwestorów Prywatnych uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, oprócz zainwestowania środków pieniężnych, jest wykorzystanie posiadanego doświadczenia zawodowego oraz know – how w celu rozwijania sieci dystrybucji Systemu Szaf Grających „Muzola”. Emitent, oprócz inwestycji gotówkowej, zapewni w Projekcie dostęp do szerokiej i wysokiej jakości bazy muzycznej, zaś IMS r&d będzie stanowić wsparcie technologiczne projektu. Umowa zakładała, iż w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji spółki celowej, IMS r&d sprzeda i przeniesie na spółkę celową wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe, dotyczące opracowanego na potrzeby realizacji Projektu Muzola oprogramowania i dokumentacji, a także pięć wyprodukowanych sztuk szaf grających, za kwotę 217.288 PLN. Sprzedaż i przeniesienie praw nastąpiło w grudniu 2018 r.

Rozwój i komercjalizacja projektu szaf grających są zgodne ze strategią Emitenta, gdzie jednym z elementów rozwoju jest wprowadzanie na rynek nowych, zaawansowanych technologicznie urządzeń.

W początkowym etapie Emitent objął 15% udziałów w nowo powołanej spółce celowej. Po przeniesieniu przez IMS r&d na spółkę celową praw autorskich i szaf grających wskazanych powyżej, IMS w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia przeniesienia praw własności intelektualnej przysługiwać będzie prawo do nabycia od Inwestorów Prywatnych ("Opcja call I”) łącznie 45% udziałów w spółce celowej (22,5% od każdego z Inwestorów Prywatnych) za łączną cenę 22.500 PLN, tj. 11.250 PLN za 22,5% udziałów przysługujących każdemu z Inwestorów Prywatnych. W przypadku skorzystania z Opcji call I strony docelowo posiadać mają w kapitale zakładowym spółki udziały w stosunku: 60% – IMS, 40% – Inwestorzy Prywatni łącznie (20% każdy z Inwestorów Prywatnych). Jednocześnie, w terminie 60 dni od wykonania Opcji call I, IMS dokona konwersji pożyczki w kwocie 264.700 PLN na 9,9% nowo wyemitowanych udziałów w spółce (99 udziałów). Wraz z dokonaniem konwersji, Inwestorom Prywatnym przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie, w równych proporcjach, 66 nowo wyemitowanych udziałów (po 33 dla każdego z Inwestorów Prywatnych) po cenie nominalnej. Po przeprowadzeniu tych operacji, udział IMS i Inwestorów Prywatnych łącznie w spółce, pozostanie dalej na poziomie 60% – IMS, 40% – Inwestorzy Prywatni łącznie. W przypadku niedokonania przez któregokolwiek Inwestora Prywatnego zbycia udziałów na żądanie IMS wynikające z Opcji call I, niewykonujący opcji Inwestor Prywatny zobowiązany będzie do zapłaty na wezwanie IMS kary gwarancyjnej w wysokości 2.000.000 PLN za każdy przypadek uchylenia się od obowiązku sprzedaży udziałów. Zapłata kary gwarancyjnej lub jej wielokrotności nie wyłącza uprawnienia IMS do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W razie nieskorzystania przez IMS z Opcji call I w terminie opisanym powyżej, w okresie kolejnych 6 miesięcy Inwestorzy Prywatni będą uprawnieni do nabycia od IMS (dalej: „Opcja call II”) 15% udziałów w spółce celowej za cenę 7.500 PLN, przy czym każdy z Inwestorów Uprawniony będzie do zakupu 7,5% udziałów za cenę 3.750 PLN. W takim przypadku Inwestorzy Prywatni docelowo będą posiadać w kapitale zakładowym spółki 100% udziałów.

Umowa zawarta została na czas oznaczony 5 lat lub na czas wspólnego uczestnictwa w spółce celowej, cokolwiek będzie trwało dłużej. Po upływie terminu wskazanego powyżej, Umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa miała charakter warunkowy i dla wywołania przez nią skutków prawnych niezbędna była zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na udział Emitenta w spółce celowej, uzyskana w ciągu 21 dni od podpisania Umowy. Powołanie spółki celowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od uzyskania ww. zgody. Rada Nadzorcza Spółki 28 listopada 2018 roku podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu szaf grających „Muzola” oraz udziału IMS S.A. w spółce celowej (Muzola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – powołanej do realizacji ww. projektu. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie 15% udziałów spółki celowej pod firmą Muzola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 7 500,00 PLN, objętych za wkład pieniężny w wysokości 35 300,00 PLN. W dniu 29 listopada 2018 roku zawiązana została Muzola Sp. z o.o. – spółka celowa do realizacji projektu szaf grających. Emitent informował o tym zdarzeniu raportem ESPI 69/2018 z 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 stycznia 2019 r. zarejestrował spółkę Muzola Sp. z o.o.

Zdjęcie 3. Prototyp szafy grającej

Liderem i prezesem spółki celowej będzie jeden z Inwestorów Prywatnych. Posiada on ponad 20-letnie doświadczenie w branży gier zręcznościowych wykorzystywanych w pubach i barach, takich jak stoły bilardowe, piłkarzyki, lotki, flippery i inne. Żaden z Inwestorów Prywatnych nie był dotychczas w jakikolwiek sposób powiązany z Grupą IMS.

powrót

Nabycie dodatkowych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o.

W dniu 26 lipca 2018 roku IMS S.A., działając na podstawie uchwały nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 roku, uchwały nr 19 ZWZ z 25 maja 2017 roku oraz uchwały nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 roku, sprzedał akcje własne w ilości 20.000 sztuk (stanowiące 0,06% kapitału zakładowego i uprawniające do 20.000 głosów stanowiących 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki) nabyte w ramach przeprowadzonych wcześniej programów skupu akcji własnych. Nabywcą akcji była Aria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Aria”), podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, p. Andrzejem Chajcem.

Cena sprzedaży jednej akcji Emitenta ustalona została na poziomie 3,55 PLN (średnia arytmetyczna z cen zamknięcia z 60 sesji giełdowych w okresie 25 kwietnia – 20 lipca 2018 roku). Wartość wszystkich sprzedawanych akcji wyniosła 71 tys. PLN. Jednocześnie w tym samym dniu Emitent nabył 14 udziałów (stanowiących 6,8% kapitału zakładowego i uprawniających do 6,8% głosów na zgromadzeniu wspólników) w Mood Factory Sp. z o.o., kontrolowanej przez Emitenta i szybko rozwijającej się spółce zależnej, w której Emitent posiadał 178 udziałów (stanowiących 86,4% kapitału zakładowego i uprawniających do 86,4% głosów na zgromadzeniu wspólników). Cena nabycia udziałów Mood Factory została ustalona na 71 tys. PLN. Sprzedającym udziały Mood Factory była spółka Aria. W wyniku dokonanej transakcji strony dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności. Po transakcji Emitent posiada 192 udziały (stanowiące 93,2% kapitału zakładowego i uprawniające do 93,2% głosów na zgromadzeniu wspólników) Mood Factory Sp. z o.o.

powrót

Studio muzyczne i produkcja własnych baz muzycznych

Muzyczne studio produkcyjne IMS S.A. to projekt, którego celem jest produkcja własnych baz muzycznych do wykorzystania w playlistach u klientów Grupy IMS oraz wykorzystywanie tej muzyki do zarabiania na innych, dotychczas niewystępujących w Grupie IMS, polach eksploatacji. Studio rozpoczęło działalność na początku 2019 roku. Łączne nakłady na projekt, odpowiednie wykończenie wnętrz, wyposażenie w najwyższej jakości sprzęt muzyczny i najnowocześniejsze oprogramowanie wyniosły nieco ponad 1 mln PLN. Studio zlokalizowane jest na ul. Farbiarskiej w Warszawie, nieopodal głównej siedziby IMS S.A.

Pomieszczenia studia zostały zaprojektowane przez jednego z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Adaptacja pomieszczeń została przygotowana w taki sposób, żeby stworzyć optymalne warunki dla każdego z artystów, pracowników działu produkcji. Wszystkie pomieszczenia zbudowane zostały z zachowaniem wszystkich norm akustycznych, począwszy od specjalnie izolowanych ścian, a skończywszy na profesjonalnych panelach akustycznych i dźwiękoszczelnych drzwiach. Każde z pomieszczeń studia jest przygotowane do samodzielnej pracy producentów muzycznych. Pomieszczenia są wyposażone w nowoczesny sprzęt do produkcji muzyki:

 • najnowocześniejsze, dedykowane do tego typu pracy komputery oraz specjalistyczne karty dźwiękowe;
 • profesjonalne, dedykowane do produkcji muzyki oprogramowanie – na wyposażeniu studia są praktycznie wszystkie aktualnie używane programy tzw. DAW (Digital Audio Workstation) – cyfrowe stacje robocze. Dodatkowo do każdej cyfrowej stacji roboczej zakupione zostało oprogramowanie zewnętrzne wiodących firm na światowym rynku. Cel każdego stanowiska jest jeden – żeby każdy pracownik studia mógł samodzielnie stworzyć utwory muzyczne od samego początku koncepcji muzycznej, aż po finalne miksy wszystkich śladów muzycznych i proces tzw. masteringu nagrania, który powoduje, że muzyka ma odpowiednią dynamikę i będzie dobrze brzmiała na każdym sprzęcie odtwarzającym;
 • studio zostało wyposażone w nowoczesny system sieciowy komunikacji pomiędzy wszystkimi stanowiskami (DANTE). DANTE to w tej chwili największy ekosystem w cyfrowej transmisji audio. Protokół pozwala na dwukierunkową transmisję audio wykorzystując istniejące sieci komputerowe IP. W zależności od przepustowości łącza można wysłać na duże odległości nawet do kilkuset kanałów audio;
 • wysokiej klasy narzędzia audio i instrumenty, m.in. przedwzmacniacze, mikrofony, kompresory analogowe, syntezatory analogowe, miksery. Każde stanowisko jest też wyposażone w specjalistyczne odsłuchy – profesjonalne głośniki i słuchawki dzięki którym producent muzyki bardzo szczegółowo słyszy każdy dźwięk w przestrzeni nagrania muzycznego;
 • studio posiada dwie dźwiękoszczelne kabiny do nagrywania wokalistów, lektorów i instrumentów akustycznych.

W studiu zatrudnieni zostali producenci muzyczni, wysokiej klasy specjaliści w tej dziedzinie. Muzycy byli wybierani w złożonym procesie rekrutacji, którego naczelnym celem był wybór osób ze specjalizacjami w konkretnych gatunkach muzycznych. Wyselekcjonowani ludzie, poza samą produkcją muzyki, mają bardzo wszechstronną wiedzę odnośnie różnych stylistyk i aktualnych trendów muzycznych. W całym procesie tworzenia baz muzycznych zapraszani są również do wybranych projektów ciekawi artyści z zewnątrz, często bardzo doświadczeni, z dużym dorobkiem. 

Efektem realizacji projektu jest pozyskiwanie wszystkich praw i zezwoleń do utworów, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Na rzecz IMS S.A. przeniesione zostaną zatem autorskie prawa majątkowe do każdego utworu, prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań oraz prawa producenta fonogramu – tzw. prawa producenckie), jak również prawo do wykonywania praw zależnych (w tym do dokonywania opracowań, np. remixów, mash-upów i in.) oraz zezwolenie na wykonywanie praw autorskich osobistych ­– za uprawnionych lub zrzeczenie się wykonywania tychże praw przez samych uprawnionych.

Spółka spodziewa się w kolejnych okresach bardzo istotnych korzyści z tytułu działania studia i produkcji własnych baz muzycznych. Do tych korzyści zaliczyć należy oszczędności na opłatach licencyjnych do zewnętrznych dostawców baz muzycznych, wykorzystywanych obecnie przez IMS S.A., APR oraz Mood Factory. Przede wszystkim jednak, Zarząd spodziewa się największych rezultatów z wykorzystywania baz muzycznych w nowych obszarach, w których nie działa jeszcze Grupa IMS. Do takich obszarów należy licencjonowanie baz muzycznych firmom o podobnym profilu działalności jak IMS. Opłata za wysokiej jakości muzykę pobierana jest z każdej lokalizacji takiej firmy i wynosi zazwyczaj 5-10 euro miesięcznie. Potencjał takich lokalizacji w Europie szacować należy na ok. 200 tysięcy. Innym interesującym obszarem jest wykorzystywanie baz muzycznych do podkładów reklamowych radiowych i telewizyjnych, produkcji spotów, itp.

powrót

Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywnie co najmniej najbliższego roku

Decydujący wpływ na wyniki Grupy w perspektywie co najmniej najbliższego roku będzie miała realizacja strategii rozwoju, opisanej szczegółowo w zakładce Strategia rozwoju Grupy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 1. Tempo wzrostu ilości lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma;
 2. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych, zależne w dość istotnym stopniu od ogólnej koniunktury gospodarczej i budżetów reklamodawców;
 3. Korzyści wynikające z przejęcia APR Sp. z o.o. oraz możliwe inne akwizycje w perspektywie najbliższych miesięcy;
 4. Korzyści płynące ze zwiększenia potencjału ludzkiego w działach handlowych oraz dodatkowy czynnik motywacyjny w postaci Programu Motywacyjnego III opartego o opcje menedżerskie, wpływający na kluczowy personel Emitenta i Grupy;
 5. Efekty działań komunikacyjno-marketingowych;
 6. Ekspansję na rynkach zagranicznych;
 7. Pozyskiwanie nowych, dotychczas nieobsługiwanych segmentów rynku;
 8. Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług.

powrót

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2018 roku

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę:

 • W kwietniu 2018 r. strona Emitenta „www.imssensory.com” znalazła się w TOP 3 małych spółek giełdowych w kategorii „Lider komunikacji online” w II etapie konkursu Złota Strona Emitenta XI organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Do konkursu, w dwóch kategoriach, stanęło aż 164 witryn, które oceniane były przez jury złożone ze specjalistów z takich dziedzin jak: ekonomia, dziennikarstwo, grafika, technologia i relacje inwestorskie.
 • Wyróżnienie dla IMS S.A. za najwyższy poziom relacji inwestorskich skierowany do inwestorów indywidualnych, przyznane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na Konferencji WallStreet 22 w maju 2018 r.

powrót