Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 


Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017 r.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 

 

53 247

48 079

Przychody netto ze sprzedaży

3.2.

52 695

48 054

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

504

23

Zmiana stanu produktów

 

48

2

Koszty działalności operacyjnej

 

40 877

38 083

Amortyzacja

 

4 479

3 567

Zużycie materiałów i energii

 

5 464

5 073

Usługi obce

 

19 818

19 882

Podatki i opłaty

 

237

261

Wynagrodzenia

 

6 572

6 044

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

584

498

Pozostałe koszty rodzajowe

 

452

403

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

3 271

2 355

Zysk na sprzedaży

 

12 370

9 996

Pozostałe przychody operacyjne

3.3.

189

448

Pozostałe koszty operacyjne

3.3.

486

554

Zysk na działalności operacyjnej

 

12 073

9 890

Przychody finansowe

3.4.

74

187

Koszty finansowe

3.4.

534

303

Zysk brutto

 

11 613

9 774

Podatek dochodowy

3.5.

2 363

1 859

Zysk netto za rok obrotowy

 

9 250

7 915

ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

 

9 289

7 857

Strata/Zysk netto przypisana udziałowcom niekontrolującym

 

(39)

58

Pozostałe całkowite dochody netto

 

(3)

-

Pozostałe całkowite dochody, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych

 

(4)

-

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych

 

(1)

-

Całkowite dochody ogółem

 

9 247

7 857

Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

 

9 286

7 857

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym

 

(39)

58

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję)

 

 

 

Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję)

3.1.

29

24

Rozwodniony zysk na akcję (gr na akcję)

3.1.

29

24

 powrót

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

 

 Nota

 Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Aktywa trwałe

  

27 560

14 068

Wartość firmy 

4.1.

10 540

2 446

Wartości niematerialne

4.2.

1 627

697

Rzeczowe aktywa trwałe

4.3.

12 629

10 429

Prawo do użytkowania nieruchomości

4.4.

1 941

-

Inne długoterminowe aktywa finansowe

4.5.

165

-

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

4.6.

648

486

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

4.10.

10

10

Aktywa obrotowe

 

20 935

23 758

Zapasy

4.7.

3 577

2 822

Należności z tytułu dostaw i usług

4.8.

15 183

12 953

Należności pozostałe

4.8.

526

106

Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego

4.8.

-

102

Nadpłaty z tytułu pozostałych podatków

4.8.

16

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4.9.

641

7 023

Rozliczenia międzyokresowe

4.10.

992

752

Aktywa razem

 

48 495

37 826

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

 Nota

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

KAPITAŁ WŁASNY

 

 

 

Kapitał podstawowy

4.14.

670

670

Kapitał zapasowy 

4.15.

10 594

9 128

Kapitał zapasowy – wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16

 

167

-

Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych

 

3 480

2 512

Akcje własne

 

(5 946)

(1 988)

Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach

 

-

2 552

Zyski zatrzymane, w tym:

 

9 289

7 857

Zysk netto okresu sprawozdawczego

 

9 289

7 857

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

18 254

20 731

Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym

4.16.

(20)

4

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

 

18 234

20 735

ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

13 654

5 958

Zobowiązania z tytułu leasingu

4.18.

5 650

5 145

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

4.4.

1 139

-

Zobowiązania z tytułu umowy inwestycyjnej dot. nabycia spółki APR Sp. z o.o.

 

5 450

-

Kredyty i pożyczki

4.20.

216

-

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

4.6.

1 177

793

Rezerwy długoterminowe

4.19.

22

20

Zobowiązania krótkoterminowe

 

16 607

11 133

Zobowiązania z tytułu leasingu

4.18.

2 992

2 479

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

4.4.

937

-

Kredyty i pożyczki

4.20.

706

-

Zobowiązania z tytułu faktoringu

 

-

359

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

4.21.

6 747

5 358

Rozliczenia międzyokresowe bierne

4.22.

2 854

1 941

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

4.23.

1 451

257

Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków

4.23.

403

516

Przychody przyszłych okresów

 

306

39

Rezerwy krótkoterminowe

4.24.

211

184

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

 

30 261

17 091

Pasywa razem

 

48 495

37 826

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

   Kapitał podstawowy  Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy – wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16  Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych  Akcje własne  Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach Zyski zatrzymane  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym  Kapitał własny
Noty 4.14. 4.15. -           4.16.  
 Stan na 1 stycznia 2017 roku 670 7 939 - 2 000 - 2 552 5 722 18 883 (55) 18 828
 Skup akcji własnych - 1 988 - (1 988) (1 988) - - (1 988) - (1 988)
 Środki na nabycie akcji własnych - (2 500) - 2 500 - - - - - -
 Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał - 1 701 - - - - (1 701) - - -
Wypłata dywidendy - - - - - - (4 020) (4 020) - (4 020)
Zysk netto roku obrotowego - - - - -   7 857 7 857 58 7 914
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - - - - - - - -
Suma całkowitych dochodów - - - - - - 7 857 7 857 58 7 914
 Stan na 31 grudnia 2017 roku 670 9 128 - 2 512 (1 988) 2 552 7 857 20 731 4 20 735
 Stan na 1 stycznia 2018 roku 670 9 128 - 2 512 (1 988) 2 552 7 857 20 731 4 20 735
Środki na nabycie akcji własnych - (2 448) - 5 000 - (2 552) - - - -
 Skup akcji własnych - 4 032 - (4 032) (4 032) - - (4 032) - (4 032)
 Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał   714 - - - - (714) - - -
Wypłata dywidendy - (762) - - - - (7 144) (7 905) - (7 905)
Sprzedaż akcji własnych - - - - 74 - - 74 - 74
Korekta z tytułu zastosowania MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16 - - 167 - - - - 178 20 187
Korekta kapitału związana z nabyciem dodatkowych udziałów w Mood Factory  - (67) - - - - - (67) (5) (72)
Zysk netto roku obrotowego - - - - - - 9 289 9 289 (39) 9 250
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto), w tym: - (3) - - - - - (3) - (3)
Odsprzedaż akcji własnych - (3) - - - - - (3) - (3)
Suma całkowitych dochodów - (3) - - - - 9 289 9 286 (39) 9 247
 Stan na 31 grudnia 2018 roku 670 10 594 167 3 480 (5 946) - 9 289 18 254 (20) 18 234

powrót 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.

 

Noty

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017 r.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk netto

 

9 250

7 915

Korekty

 

5 252

1 627

Straty/Zyski udziałowców niekontrolujących

 

(39)

58

Amortyzacja

 

4 479

3 567

Odsetki: leasing, kredyt, lokaty bankowe, prawo do użytkowania nieruchomości

 

323

219

Zysk z działalności inwestycyjnej

 

15

12

Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów

 

1 203

880

Bilansowa zmiana stanu zapasów skorygowana o zobowiązania z tytułu leasingu dot. nieprzyjętych na stan środków trwałych

 

(1 080)

(457)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych, skorygowana o wpływ MSSF 9

 

(2 174)

(3 802)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

 

1 373

549

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych, skorygowana o wpływ MSSF 15

 

-

(105)

Należny roczny podatek dochodowy 

 

2 428

1 859

Zmiany stanu pozostałych podatków

 

(71)

210

Zapłacony podatek dochodowy, w tym:

 

(1 167)

(1 302)

- za rok 2018 (zaliczka)

 

(909)

-

- za rok 2017

 

(257)

(1 180)

- za rok 2016 

 

-

(121)

Inne korekty

 

(39)

(61)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

 

14 502

9 542

 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych

 

214

52

Wydatki z tytułu nabycia udziałów APR Sp. z o.o.

 

(3 789)

-

Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych

 

(1 102)

(579)

Udzielone pożyczki

 

130

-

Wydatki z tytułu nabycia udziałów Muzola Sp. z o.o.

 

35

-

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

 

(4 842)

(527)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

 

 

 

Wpływy z tytułu kredytów bankowych

 

679

-

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych

 

77

71

Wpływy z tytułu faktoringu

 

-

91

Wypłata dywidendy

5.3.

(7 905)

(4 020)

Nabycie akcji własnych  

5.4.

(4 026)

(1 965)

Wydatki związane z nabyciem akcji własnych

5.4.

(5)

(23)

Płatności z tytułu leasingu wraz z odsetkami

 

(3 504)

(2 956)

Spłata rat z tytułu leasingu dotyczącego prawa do użytkowania nieruchomości

 

(808)

-

Spłata odsetek z tytułu leasingu dotyczącego prawa do użytkowania nieruchomości

 

(78)

-

Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami

 

(364)

(35)

Spłata pożyczki zaciągniętej przez APR Sp. z o.o.

 

(123)

-

Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami

 

(38)

(11)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

 

(16 095)

(8 848)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 

 

(6 435)

167

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

 

7 023

6 856

Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia APR Sp. z o.o.

 

53

-

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

 

641

7 023

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

 

(6 435)

167

 powrót