Prognozy

Stanowisko IMS S.A. odnośnie opublikowanych prognoz na 2018 rok

W dniu 23 maja 2018 roku Emitent opublikował prognozę finansową wyników Grupy Kapitałowej IMS na rok 2018.

Prognoza i jej realizacja przedstawiona została w tabeli poniżej (w mln PLN):

  Wyniki 2018 Prognoza 2018 % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 52,7 53,0 99%
EBIT 12,1 12,0 101%
EBITDA 16,6 16,5 100%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9,3 9,0 103%

Bardzo dobre wyniki finansowe to efekt bardzo udanego pod względem sprzedażowym roku 2018, tak dla Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej. Wzrost sprzedaży odnotowany został we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych Grupy szczegółowo opisane w zakładce Dane finansoweOprócz rosnących stabilnie, każdego roku, usług abonamentowych audio, wideo i aroma, w 2018 roku silnie, o 22%, wzrosły przychody z usług reklamowych.

W dniu 23.05.2016 r. Emitent raportem ESPI nr 27/2016 opublikował cele średnioterminowe Grupy Kapitałowe IMS na lata 2017-2019 przedstawione poniżej.

POZYCJA: Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
EBITDA 13,5 mln PLN 16,5 mln PLN 20 mln PLN
Roczne tempo zwiększania lokalizacji abonamentowych 2 000 lokalizacji 2 500 lokalizacji 3 000 lokalizacji
Rentowność netto 16% 18% 22%
Dywidenda – min. 60% zysku TAK TAK TAK

Rentowność netto = zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży

Zarząd Emitenta podtrzymuje powyższe prognozy średnioterminowe.

Zarząd Emitenta podtrzymuje także realizację polityki dywidendowej obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Publikacja i realizacja przez Grupę prognoz finansowych jest dowodem zgodnego z planami rozwoju, stabilności oraz mocnych fundamentów prowadzonej działalności, a także przejrzystości i przewidywalności dla inwestorów.