Zarządzanie ryzykiem


Grupa IMS narażona jest na wiele ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Grupy i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Grupę IMS działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji IMS S.A.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Grupy:

 • Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce
 • Ryzyko związane z rozwojem rynku handlu i usług
 • Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii
 • Ryzyko związane z konkurencją

 

Czynniki ryzyka prawno-regulacyjne:

 • Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji
 • Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
 • Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • Ryzyko związane z zakazem handlu w niedziele

 

Czynniki ryzyka specyficzne dla Grupy i branży, w której działa:

 • Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę celów strategicznych
 • Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu
 • Ryzyko uzależnienia świadczenia usług przez Grupę IMS od umów podpisanych z partnerami handlowymi
 • Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń oferowanych przez Grupę
 • Ryzyko związane z konfliktami interesów
 • Ryzyko utraty kluczowych pracowników

 

Czynniki ryzyka finansowego i kapitałowego:

 • Ryzyko kapitałowe
 • Ryzyko finansowe

 

Ryzyko związane z otoczeniem rynkowym Grupy

 

Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce

Działalność Grupy IMS jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może wpłynąć na kondycję klientów Grupy, czego efektem może być spadek wydatków na reklamę (pomiędzy dynamiką wydatków na reklamę, a dynamiką zmian PKB zachodzi silna korelacja), zmniejszenie wartości inwestycji w zakresie rozwoju sieci sprzedaży (mniejsza liczba otwieranych punktów handlowych, może wpłynąć na dynamikę sprzedaży Grupy IMS) lub ograniczenie sieci sprzedaży m.in. poprzez zamknięcie nierentownych punktów handlowych (zmniejszenie punktów handlowych wpłynie na ilość usług abonamentowych świadczonych dla danego klienta). Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej i tym samym wpływać na jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z rozwojem rynku handlu i usług

Poziom sprzedaży detalicznej w sieciach handlowych wpływa pośrednio na biznes Grupy. Zmiany wielkości sprzedaży detalicznej u klientów Grupy IMS mogą spowolnić wzrost Grupy przede wszystkim w zakresie sprzedaży usług reklamowych. Ponadto istnieje ryzyko związane z rozwojem dystrybucji reklam przez tradycyjne środki masowego przekazu. Rozwój tradycyjnych kanałów dystrybucji reklam, zmiana technologii, zmiana cen usług reklamowych oraz preferencji klientów Spółki może wpłynąć negatywnie na wyniki realizowane przez Grupę.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Ciągły rozwój technologii niesie za sobą potrzebę ponoszenia stałych kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi oraz udoskonaleniem już istniejących produktów Grupy. Istnieje ryzyko, iż w przyszłości może zaistnieć konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, których to Grupa IMS nie byłaby w stanie pokryć, co może wpłynąć negatywnie na pozycję Grupy na rynku oraz jej wyniki finansowe. Drugim aspektem tego ryzyka jest zagrożenie stworzenia nowej technologii związanej z oferowanymi produktami przez konkurencję. Może to skutkować znaczną obniżką kosztów świadczenia usług przez konkurencję co może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe realizowane przez Grupę.

Ryzyko związane z konkurencją

Na wyniki finansowe osiągane przez Grupę może mieć wpływ obniżanie cen usług i towarów przez firmy konkurencyjne. Strategia działania Grupy IMS koncentruje się na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dywersyfikację portfolio oferowanych produktów, świadczenie kompleksowych usług, rozszerzanie segmentów działalności oraz sieci sprzedaży. Jednak mimo to przyszła pozycja rynkowa Grupy może być uzależniona od działań ze strony konkurencji obecnej na rynku. W szczególności nie można wykluczyć umacniania w przyszłości pozycji rynkowej konkurentów Grupy np. wskutek konsolidacji i koncentracji kapitałowej firm konkurencyjnych w sektorze oraz pojawienia się nowych podmiotów, co może mieć wpływ na obniżenie marż i wpłynąć na wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

powrót

Ryzyko prawno-regulacyjne

 

Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji

Polski system prawny charakteryzuje się częstymi zmianami regulacji prawnych. Rodzi to dla Grupy potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Regulacjami tymi są przepisy prawa handlowego, przepisy podatkowe, przepisy regulujące działalność gospodarczą, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisy dot. papierów wartościowych, przepisy dot. prawa autorskiego: Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzenia Ministra Kultury z 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości, Rozporządzenia Ministra Kultury z 12 maja 2011 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Rozporządzenia Ministra Kultury z 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych. Ryzyko takie stwarzają również interpretacje dokonywane przez sądy i inne organy dotyczące zastosowania przepisów, będące często niejednoznaczne i rozbieżne. Podkreślić również należy, że przepisy prawa polskiego znajdują się dodatkowo w procesie zmian związanych z harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim (prace te obejmują m.in. Ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, stanowiącą implementację do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym), a także z dostosowaniem przepisów prawa do zmieniających się koncepcji gospodarczych. Ewentualne zmiany mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy i osiągane wyniki finansowe. Ponadto zmiana regulacji prawnych organizacji zarządzających prawami autorskimi (takich jak ZAiKS, SAWP, ZPAV, STOART etc.) oraz wzrost opłat z tytułu wykorzystywania utworów muzycznych, może wpłynąć na obniżenie marży realizowanej przez Grupę.

Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami składających się na jego kształt przepisów, które nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Wobec tego, w przypadku spółki działającej w polskim systemie podatkowym zachodzi większe ryzyko prowadzenia działalności niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. W związku z powyższym, można oczekiwać ujednolicenia orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych, przekładającego się na jednolitość stosowania prawa podatkowego, także przez organy podatkowe.

Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Grupa  zawierała i będzie w przyszłości  zawierać  transakcje z podmiotami  powiązanymi. W opinii  Grupy wszystkie  takie transakcje  zostały  zawarte na warunkach  rynkowych.  Nie  można  jednak  wykluczyć  ryzyka  zakwestionowania  przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i jej wyniki.

Ryzyko związane z zakazem handlu w niedziele

Od 1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Stopniowe wprowadzanie zakazu (aż do całkowitego wyłączenia niedziel z handlu) będzie się odbywało od 2018 roku do 2020 roku. Powszechnie uważa się, że nie powinno być istotnych negatywnych skutków gospodarczych wprowadzenia ograniczeń w handlu w niedzielę. Tym niemniej, ryzyka jakie dostrzega obecnie Grupa mogą być związane z:

 • Redukcją budżetów wybranych firm czy sektorów ze względu na brak konsumentów w obiektach gdzie działa Grupa IMS;
 • Redukcją częstotliwości zleceń reklamowych;
 • Redukcją liczby klientów / marek reklamujących się;
 • Wycofywaniem się klientów z usług Grupy IMS lub renegocjacje cen tych usług.

powrót

Ryzyko specyficzne dla Grupy i branży, w której działa

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę celów strategicznych

Zarząd IMS S.A. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Grupa zrealizowała najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak Zarząd IMS S.A. nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów. Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń rynkowych lub podjęcie błędnych decyzji w obszarze strategii rozwoju Grupy, będących skutkiem niewłaściwej oceny sytuacji w branży, może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki i pozycję rynkową. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd jednostki dominującej na bieżąco analizuje tendencje rynkowe, a także czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wpływające na prowadzoną działalność. W razie potrzeby zostaną podjęte decyzje, mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na sytuację Grupy.

Ryzyko związane z akwizycją innego podmiotu

Zgodnie z przyjętą strategią, jednym z jej elementów jest wzrost poprzez akwizycje. Celem Grupy jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wykorzystanie efektów synergii dla wzrostu wartości Grupy IMS oraz dywersyfikację usług. Podstawowym ryzykiem podczas realizacji strategii rozwoju w drodze akwizycji innych podmiotów jest trudność oceny sytuacji finansowej i biznesowej podmiotów będących przedmiotem inwestycji. W przypadku zrealizowania się takiego ryzyka, zakup spółki może mieć negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy IMS. Zarząd IMS S.A. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość zaistnienia takiego ryzyka. Zarząd wybierając potencjalne spółki do akwizycji skupi się na przedsiębiorstwach rentownych, o dobrych perspektywach wzrostu. Ponadto Grupa przeprowadzi pełne badanie due diligence potencjalnego przedmiotu akwizycji, mające na celu rozpoznanie i zminimalizowanie wszelkich ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji.

Ryzyko uzależnienia świadczenia usług przez Grupę IMS od umów podpisanych z partnerami handlowymi

Grupa IMS realizuje swoje usługi w obiektach klienta, m.in. w galeriach i sieciach handlowych. Grupa podpisuje wieloletnie kontrakty, głównie na okres 3 lat, na podstawie których może realizować swoje usługi w powyższych obiektach. Istnieje ryzyko, iż ze względu na zmianę polityki działalności, galerie, sieci handlowe lub inni partnerzy wypowiedzą lub nie przedłużą zawartych umów, co wpłynie na obniżenie przychodów realizowanych przez Grupę. Na dzień 31 grudnia 2018 r. obroty z żadnym partnerem handlowym nie osiągają poziomu 10% ogółu przychodów Grupy. Tym niemniej, jednoczesne wypowiedzenie umów przez kilku partnerów, z których każdy generuje kilka procent obrotów Grupy, mogłoby w efekcie doprowadzić do kilkunastoprocentowego obniżenia jej przychodów oraz istotnego spadku zysków.

Ryzyko szkód poczynionych klientom na skutek wadliwej pracy urządzeń oferowanych przez Grupę IMS

Grupa posiada swoje urządzenia techniczne w kilku tysiącach punktów handlowych głównie na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Obsługiwane urządzenia są skomunikowane poprzez łącza internetowe. Istnieje ryzyko zaprzestania działania urządzenia z powodów wewnętrznych (wadliwej konstrukcji, błędów w produkcji), jak i zewnętrznych (problemy z dostępem do Internetu). Wszystkie przerwy w dostawie usług przez Grupę spowodowane wadami technicznymi urządzeń mogą skutkować roszczeniami reklamacyjnymi i powodować konieczność wypłaty odszkodowań. Niemniej jednak urządzenia techniczne Grupy cechują się bardzo wysoką niezawodnością.

Ryzyko związane z konfliktami interesów

W toku prowadzonej działalności przez Grupę Emitenta istnieje konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w związku z następującymi okolicznościami:

 • Posiadaniem przez Członka Zarządu - Dariusza Lichacza udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W trakcie bieżącej współpracy Emitenta i innych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta z Mood Factory, realizowane są zyski na sprzedaży usług, towarów i materiałów do Mood Factory. Transakcje odbywają się na warunkach rynkowych. Poziom realizowanych zysków na tych transakcjach jest podobny jak poziom zysków realizowanych na sprzedaży do zewnętrznych podmiotów przeprowadzających z Grupą Emitenta obroty na podobnym poziomie co Mood Factory.
 • Zasiadaniem przez pana Jarosława Dominiaka (Członka Rady Nadzorczej) w Zarządzie (Prezes Zarządu) Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. SII świadczyło usługi doradcze w zakresie relacji inwestorskich na rzecz Emitenta. Usługi świadczone były na warunkach rynkowych.
 • Pan Andrzej Chajec (Członek Rady Nadzorczej) jest Komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto sp.k. Podmiot ten świadczy usługi prawne na rzecz Emitenta. Usługi świadczone są na warunkach rynkowych.

Zarząd IMS S.A. podkreśla, że wszystkie transakcje, o których mowa powyżej, zawierane są na warunkach rynkowych.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Jednym z najbardziej wartościowych zasobów Grupy Kapitałowej są pracownicy, w szczególności kadra menedżerska, przedstawiciele handlowi, specjaliści od kontentu muzycznego oraz pracownicy IT. W przypadku przejścia kluczowych pracowników do firm konkurencyjnych, istniałoby ryzyko, iż firmy te mogłyby stać się istotnymi konkurentami wobec Grupy. W celu zapobiegania ryzyku utraty kluczowych pracowników Grupa prowadzi politykę kadrową mającą na celu budowanie więzi pracowników z Grupą, efektywne motywowanie pracowników oraz zapewnienie rozwoju pracowników poprzez szkolenia. W ramach tej polityki Grupa przeprowadziła dwa programy opcji menedżerskich w latach 2011 – 2013 i 2013 – 2015 oraz odsprzedaż akcji własnych pracownikom i menedżerom w 2016 r. celem związania kluczowego personelu ze Spółką i Grupą IMS. We wrześniu 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło również kolejny Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020 oparty o opcje menedżerskie i skierowany do członków Zarządu IMS S.A., menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

powrót

Ryzyko finansowe i kapitałowe

 

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa IMS może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania handlowe i pozostałe, wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej plus zadłużenie netto. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 62% i był wyższy o 29 punktów procentowych wobec stanu na 31 grudnia 2017 r. – 33%. Głównym powodem tego jest zmniejszenie środków finansowych o kwotę 15.725 tys. PLN w wyniku:

 1. wypłaty w IMS S.A. dywidendy w dniu 27 czerwca 2018 r. w wysokości 7.905 tys. PLN;
 2. prowadzonych przez IMS S.A. w 2018 roku skupów akcji własnych – łączny wydatek to 4.031 tys. PLN;
 3. nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. – wydatek w 2018 roku wyniósł 3.789 tys. PLN.

Wskaźnik zadłużenia

Za okres zakończony 31.12.2018 r.

Za okres zakończony 31.12.2017 r.

Kredyty ogółem (w tym zobowiązania handlowe i pozostałe, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów)

30 261

17 091

minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty

641

7 023

Zadłużenie netto

29 620

10 068

Kapitał własny razem

18 234

20 735

Kapitał ogółem

47 854

30 803

Wskaźnik zadłużenia

62%

33%

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, umowy leasingu, pożyczki dla jednostek powiązanych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.

Ogólna polityka Grupy dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd IMS S.A. ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są głównie transakcje międzynarodowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski. Transakcje międzynarodowe odbywają się głównie w USD i EUR. Grupa stara się ograniczać to ryzyko na przykład zawierając odpowiednie ustalenia w umowach z niektórymi kontrahentami, uzależniające finalną cenę dla kontrahenta od kursu waluty mającego wpływ na koszt wytworzenia produktu lub usługi.

Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Stan na 31.12.2018 r.

EUR

EUR przeliczone na PLN

USD

USD przeliczone na PLN

Klasy instrumentów finansowych:

 

 

 

 

Aktywa finansowe

 

 

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług

23

101

29

110

Środki pieniężne

3

14

-

-

Razem

26

115

29

110

Zobowiązania finansowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7

32

375

1 411

Razem

7

32

375

1 411

 

Stan na 31.12.2017 r.

EUR

EUR przeliczone na PLN

USD

USD przeliczone na PLN

Klasy instrumentów finansowych:

       

Aktywa finansowe

       

Należności z tytułu dostaw i usług

20

83

22

77

Środki pieniężne

12

53

1

3

Razem

32

136

23

80

Zobowiązania finansowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

13

53

122

423

Razem

13

53

122

423

W poniższej tabeli zaprezentowana została analiza wrażliwości na ryzyko walutowe wybranych instrumentów finansowych wraz z wpływem na wynik netto w PLN przy założeniu wzrostu/spadku kursu EUR/PLN oraz USD/PLN o +/- 10%.

Stan na 31.12.2018 r.

EUR/PLN

USD/PLN

Klasy instrumentów finansowych

zmiana + 10%

zmiana -10%

zmiana + 10%

zmiana -10%

Aktywa finansowe

 

 

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług

8

(8)

9

(9)

Środki pieniężne

-

-

-

-

Razem aktywa finansowe

8

(8)

9

(9)

Zobowiązania finansowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

(3)

3

(114)

114

Razem zobowiązania finansowe

(3)

3

(114)

114

Razem aktywa i zobowiązania finansowe

5

(5)

(105)

105

 

Stan na 31.12.2017 r.

EUR/PLN

USD/PLN

Klasy instrumentów finansowych

zmiana + 10%

zmiana -10%

zmiana + 10%

zmiana -10%

Aktywa finansowe

 

 

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług

6

(6)

6

(6)

Środki pieniężne

2

(2)

-

-

Razem aktywa finansowe

8

(8)

6

(6)

Zobowiązania finansowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

(5)

5

(34)

34

Razem zobowiązania finansowe

(5)

5

(34)

34

Razem aktywa i zobowiązania finansowe

3

(3)

(28)

28

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Na 31 grudnia 2018 r., z racji relatywnie niedużego udziału długu w finansowaniu ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu.

Aktywami i zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są obecnie przede wszystkim zobowiązania z tytułu leasingu oraz kredyty.

W poniższej tabeli przedstawiona została analiza wrażliwości wybranych instrumentów finansowych na ryzyko zmiany stopy procentowej wraz z wpływem na wynik netto przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 1 p.p.

Klasy instrumentów finansowych

średnia wartość bilansowa ekspozycji narażonej na ryzyko w 2018 r.

Wpływ na wynik netto przy założeniu:

zmiana +1p.p.

zmiana - 1 p.p.

Aktywa finansowe

 

 

 

Należności z tytułu pożyczek

65

1

(1)

Środki pieniężne

3 832

31

(31)

Razem aktywa finansowe

3 897

32

(32)

Zobowiązania finansowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu

8 133

(66)

66

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

1 038

(8)

8

Kredyty

461

(4)

4

Zobowiązania z tytułu faktoringu

180

(1)

1

Razem zobowiązania finansowe

9 812

(79)

79

Razem aktywa i zobowiązania finansowe

 

(48)

48

 

Klasy instrumentów finansowych

średnia wartość bilansowa ekspozycji narażonej na ryzyko w 2017 r.

Wpływ na wynik netto przy założeniu:

zmiana +1p.p.

zmiana - 1 p.p.

Aktywa finansowe

 

 

 

Środki pieniężne

6 940

56

(56)

Razem aktywa finansowe

6 940

56

(56)

Zobowiązania finansowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu

7 378

(60)

60

Kredyty

6

-

-

Zobowiązania z tytułu faktoringu

314

(3)

3

Razem zobowiązania finansowe

7 697

(63)

63

Razem aktywa i zobowiązania finansowe

-

(7)

7

Za średnią wartość bilansową ww. instrumentów finansowych, przyjęta została średnia arytmetyczna danego instrumentu finansowego z początku i końca okresu bilansowego (to jest 1 stycznia i 31 grudnia danego roku).

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. Koncentracja ryzyka kredytowego związana jest z sezonowością sprzedaży (najwyższa sprzedaż następuje w IV kwartale roku, w szczególności w miesiącu grudniu). W związku z tym, na 31 grudnia saldo należności wykazuje wysoki poziom, który istotnie zmniejsza się w I kwartale kolejnego roku obrotowego. Relatywnie niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących: dla roku 2018 - obroty roczne Grupy (sprzedaż z VAT) to poziom 64.815 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 roku to 125 tys. PLN.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Należności z tytułu dostaw i usług

15 183

12 953

Pozostałe należności

526

106

Środki pieniężne

641

7 023

Udzielone pożyczki

130

-

Razem

16 480

20 082

 

Koncentracja ryzyka kredytowego dotycząca należności z tytułu dostaw i usług

Stan na
31 grudnia 2018 r.

Stan na
31 grudnia 2017 r.

Klient 1

8,1%

7,7%

Klient 2

7,5%

6,1%

Klient 3

4,7%

4,2%

Klient 4

2,3%

4,1%

Klient 5

2,1%

3,7%

Klient 6

1,7%

3,5%

Klient 7

1,7%

2,4%

Klient 8

1,7%

2,1%

Klient 9

1,5%

1,9%

Klient 10

1,5%

1,3%

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych i linii kredytowych pozwalający na spłatę zobowiązań, zarówno w warunkach normalnych jak i kryzysowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (na przykład należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie.

Tabele poniżej przedstawiają wymagalność zobowiązań finansowych Grupy według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku.

Zobowiązania finansowe

według stanu na 31 grudnia 2018 roku

Wartość bilansowa

umowne niezdyskontowane płatności

z tego niezdyskontowane płatności o terminie wymagalności przypadającym w okresie od dnia bilansowego

do 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

od 1 roku do 2 lat

od 2 do 3 lat

od 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

12 197

12 197

6 747

-

3 650

375

425

1 000

Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów

3 160

3 160

792

2 368

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i pozostałych podatków (per saldo)

1 854

1 854

1 854

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu leasingu

8 642

9 246

919

2 429

2 651

1 809

1 351

87

Zobowiązania z tytułu leasingu związane z prawem do użytkowania nieruchomości

2 076

2 171

254

747

872

198

100

-

Kredyty i pożyczki

922

973

11

707

38

38

77

102

Razem

28 851

29 601

10 576

6 250

7 211

2 420

1 953

1 189

 

Zobowiązania finansowe

według stanu na 31 grudnia 2017 roku

Wartość bilansowa

umowne niezdyskontowane płatności

z tego niezdyskontowane płatności o terminie wymagalności przypadającym w okresie od dnia bilansowego

do 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

od 1 roku do 2 lat

od 2 do 3 lat

od 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5 358

5 358

5 358

 

-

-

-

-

Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów

1 980

1 980

1 151

829

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i pozostałych podatków (per saldo)

671

671

671

 

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu leasingu

7 624

8 177

782

1 979

2 368

1 720

1 328

-

Zobowiązania z tytułu faktoringu

359

359

-

359

-

-

-

-

Razem

15 992

16 545

7 962

3 167

2 368

1 720

1 328

-

powrót