Dywidenda

W dniu 6 marca 2019 roku Zarząd Emitenta raportem ESPI nr 16/2019 poinformował, iż biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2018 rok (podane w tym samym raporcie ESPI) oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.028.626,28 PLN. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 05.03.2019 roku, to 4,32%. Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.729.612 akcji. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji (akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 19 gr na akcję.

Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016 r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

W dniu 27 czerwca 2018 roku IMS S.A. wypłaciła dywidendę za 2017 rok w wysokości 7.905.221,28 PLN, tj. 24 gr/akcję. Dywidendą objętych było 32.938.422 akcje (w dywidendzie nie uczestniczyło 561.477 akcji własnych Spółki). Wartościowo i w przeliczeniu na jedną akcję była to najwyższa wypłacona dywidenda w historii Spółki.

Dywidenda wypłacana jest konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania Spółki na rynku publicznym.

 

Tabela: Dywidenda wypłacona za lata 2012 – 2017 i rekomendacja wypłaty dywidendy za 2018 rok

Dywidenda

za 2012 rok

za 2013 rok

za 2014 rok

za 2015 rok

za 2016 rok

za 2017 rok

za 2018 rok

              wypłacona

wypłacona

wypłacona

wypłacona

wypłacona

wypłacona

rekomendacja Zarządu

wartość w PLN

662 300,72   

1 327 401,44   

 2 664 877,04   

7 704 976,77   

4 019 987,88

7 905 221,28

6 028 626,28*

wartość w groszach na akcję

2

4

8

23

12

24

19

liczba akcji objętych dywidendą

33 115 036

33 185 036

33 310 963

33 499 899

33 499 899

32 938 422

31 729 612*

zysk netto Grupy IMS przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 252 172

3 681 581

5 505 426

6 888 091

5 721 915

7 856 757

9 288 751

stopa dywidendy

2,11%

2,23%

3,33%

8,75%

3,54 %

6,52%

4,32%

*na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 2018 rok do publikacji, wartości nie zostały ustalone w ostatecznych wysokościach (opis powyżej)

Wskaźnik stopy dywidendy wyliczony jako:

Stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji

Przy czym:

  1. Dla dywidendy wypłaconej za lata 2012 - 2017 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia sesji z dnia podjęcia uchwały przez ZWZ dotyczącej wypłaty dywidendy;
  2. Dla dywidendy zarekomendowanej przez Zarząd Spółki do wypłaty za rok 2018 cena rynkowa 1 akcji = kurs zamknięcia z dnia poprzedzającego dzień rekomendacji Zarządu (05.03.2019 r.).